بازگشت

 

هيتلر و آلمان ها (ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته "پي ‌ير آنجل" آلمان شناس و تاريخدان ماركسيست فرانسوی

 

اتحاد شوروی

کابوسي که هيتلر

از ديدن آن وحشت داشت

ترجمه عليرضا خيرخواه برای راه توده

(24)

 

هيتلر از همان زمان ورود خود به صحنه سياسي آلمان اعلام كرد: ما بايد به انگليسي ها، فرانسوی ها، حتي آمريكايي ها و واتيكان بفهمانيم كه دير يا زود ما ناگزيريم يك جنگ صليبي را بر ضد بلشويسم به راه اندازيم. پيمان شوروی - آلمان هيچ تغييری در اين هدف نداد. استالين هم در اين مورد ترديدی نداشت. اما تصور مي كرد مهلتي كه پيدا كرده بيش از اين هاست. هيتلر همچون بسياری از اتريشي ها خصومت خاصي با روسيه داشت. در مسير شرقي كشورهای آلماني زبان  وحشت زيادی از قدرت روسيه و پان اسلاويسم وجود داشت، نيرويي كه مي توانست گسترش آلمان را مانع شود و به شكست كشاند. هيتلر گاه به اين انديشه مي افتاد كه اگر روس ها از يوغ يهودی - بلشويكي آزاد شوند امكان اتحاد آنان با آلمان وجود خواهد داشت. اما ثبات دور از انتظار حكومت جديد در روسيه، كه هر روز شكست قريب الوقوع آن اعلام مي شد، و از طرف ديگر طرح هيتلر برای ايجاد يك امپراتوری واحد آلمان كه تنها يك رهبر تا اورال داشته باشد موجب شد كه او از انديشه اتحاد با روسيه بيرون آيد. بسياری از دولتمداران راستگرا و برخي هواداران هيتلر به وی پيشنهاد مي كردند كه اتحادی در برابر برپا كنندگان معاهده ورسای سازمان دهد. هيتلر اين پيشنهادها را نپذيرفت. او فهميده بود كه هم در آلمان و هم در خارج از آلمان با نشان دادن يك ضدشوروی گرايي بسيار تند منافع عظيمي كسب خواهد كرد. از طرف ديگر هيتلر يقين داشت كه اگر آلمان ها منابع اين كشور عظيم را در اختيار خود بگيرند آقا و ارباب دنيا خواهند شد و هيچگونه مشكل اقتصادی و اجتماعي نخواهند داشت. اگر بتوان پيمان شوروی آلمان را به يك ازدواج تشبيه كرد اين ازدواجي ناشي از منافع بود تا تمايل قلبي. اين در واقع بيشتر يك آتش بس بود تا يك اتحاد واقعي دراز مدت.

بيشتر تاريخ نگاران تاكيد مي كنند كه وقتي مولوتوف پيشنهاد هيتلر برای شركت روسيه در جنگ با انگليس را رد كرد او بسيار نااميد شد و از پايان 1940 دستور داد كه نقشه معروف به "باربروس" را به اجرا گذارد. فرماندهان ضدشوروی ارتش نفس راحتي كشيدند. تبليغات ضدشوروی مي توانست از نو تجديد و تشديد شود. گاهي اوقات روسيه نوين به غولي با پاهای چوبين تشبيه مي شد، گاهي اوقات پايگاه راه اندازی حمله ای مرگ آور به كل بشريت و در هر حال كنام و مخفيگاه غول های خون آشام. حتي در دوران ماه عسل آلمان - روس هيتلر به ربين تروپ اعلام كرد: اگر امروز با روسيه متحد شده ام فردا به آن حمله خواهم كرد. اما فرصت طلبي حكم مي كرد كه جنگ آلمان با حمله به روسيه شروع نشود. البته در اين كنسرت نفرين ضدشوروی و در اين فراخوان به يك جنگ صليبي كه رايش سوم در راس آن قرار گرفته اشتباهات متعددی نيز صورت گرفت. هارل شاخت، بازرگاني كه بعدها بخاطر انتقاد از ماجراجويي جنگي بر ضد غرب بركنار شد، به ژنرال فون اپ نسبت به حركت به سمت شرق هشدار داده بود اما صدای او شنيده نشد.

 

 

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                                 بازگشت