حزب کمونیست فرانسه: مرحله ها و مسئله ها

نوشته سرژوولیكو و دانیل تارتاكوفسكی
ترجمه ن. کیانی
 

آنچه را می خوانید و در شماره های آینده راه توده نیز برگردان فارسی آن ادامه خواهد یافت، برگرفته شده از کتابی است بنام "حزب کمونیست فرانسه: مرحله ها و مسئله ها" که توسط یك گروه 9 نفره از پژوهشگران بخش تاریخ حزب كمونیست فرانسه، با ویراستاری و بازنویسی نهائی آن توسط دو نویسنده "سرژوولیکو" و "دانیل تارتاکوفسکی" نگاشته شده و برخی مسایل تاریخ این حزب از 1920 تا 1972 را در بر می گیرد. این كتاب در 630 صفحه در سال 1981 منتشر شده است و معیار گزینش من برای برگردان فارسی بخش هائی از آن، برپایه نیازهای امروز جنبش کمونیستی جهان و از جمله ایران، به تجربه و دستاوردهای احزاب کمونیست جهان و از جمله حزب کمونیست فرانسه است. حتی همین مرور تاریخ جنبش کمونیستی جهان نشان می دهد که حضور حزب توده ایران در دایره مناسبات احزاب کمونیست جهانی، هرگز به منزله وابستگی و یا پیروی از رهنمودهای این و یا آن حزب کمونیست جهان نبوده، بلکه مناسباتی انترناسیونالیستی بر این ارتباط ناظر بوده و این طبیعی ترین مناسبات میان احزاب کمونیست سراسر جهان بوده و همچنان نیز هست.
حتی در شکل گیری و بنیانگذاری احزاب کمونیست، در کشورهای مختلف جهان- از جمله فرانسه- شما شاهد وجوه مشترک، چه در عرصه سازمانی و چه در زمینه اشتباهات و یا نوسانات جهانی هستید.
 

 

    بازگشت

 

ـ غفلت های بزرگ و رشد فاشیسم در دل بحران

ـ چپ روی های کودکانه در حزب کمونیست فرانسه

ـ پرش پر اشتباه از پرچین طبقه متوسط

ـ حزب کمونیست فرانسه در کوره زمان و حوادث

ـ تجربه تلخ "چپ روی" در احزاب کمونیست

 

 

                                                                                                      بازگشت