فـراخـــوان

                                                

    پیکار انقلابی- سیاسی حزب توده ایران، بویژه در سال های پر التهاب پس از انقلاب 57، بخشی مهمی از تاریخ میهن ماست. نباید اجازه داد اسناد این فعالیت و چهره های جانباز رهبری حزب و اعضای حزب در پس غبارهای برآمده از دروغپردازی ها، افتراها و شایعه پراکنی ها پنهان بماند و سیمایی مخدوش از حزب توده ایران ارائه شود.

    ما، بر آنیم، تا مجموعه ای از سندهای حزبی، مقاله ها و عکس های اعضای رهبری و چهره های فرهنگی و ادبی حزب را گردآوری و در دسترس پژوهشگران و علاقمندان قرار دهیم.

از اینرو همه رفقا و دوستان را فرا می خوانیم، تا با ارسال اسناد و عکس هایی که در اختیار دارند، ما را در این مهم یاری رسانند.