anore@gmx.de Postfach12569   15687 Berlin    Germany         

Fax/Tel:          
0049-30-33505799

راه توده

 

 

14.05.1383 به روز شد

آدرس جدید سایت راه توده
www.rahetudeh.com

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
 

تاریخ و اسـناد


"مـردم"
از 1358 تا 1360


آثار بالینی
حزب توده ایران
اقتصاد سیاسی
تجـربه 28 مـرداد


پرسش و پاسخ
آنچه حزب ما گفت
و
آنچه روی داد


سـرودهای
حزب توده ایران


 

 

گفتگوی راديويی را بشنويد

سپاهی شدن جمهوری اسلامی
تیغی دو لبه میان مردم و حکومت

در تاریخ 23 ماه مه( برابر با سوم خرداد) سردبیر راه توده در گفتگوهایی رادیوئی با برنامه ساز رادیو ایران "مانوک خدابخشیان" بخش هائی از جمعبندی شورای سردبیری و سیاستگذاری راه توده پیرامون نیروهای سپاهی در مجلس هفتم و نقش سپاه در سالهای پس از در گذشته آیت الله خمینی را در دو مصاحبه و در پاسخ به سئوالات عنوان شده مطرح کرد. بخش اول این دو مصاحبه در تاریخ 23 ماه مه در دو نوبت از این رادیو پخش شد و بخش دوم آن نیز (13 ماه جون- برابر با 24 خرداد ) از همین رادیو پخش شد. آنچه را می شنوید بخش اول این مصاحبه است و کوشش سایت راه توده بر آنست که بخش دوم این مصاحبه را نیز در روزهای آینده روی سایت راه توده قرار دهد.


رايزنی شورای سردبيری و سياست گذاری راه توده پيرامون اوضاع ايران

شورای سردبیری و سیاستگذاری راه توده، در اسفندماه گذشته و بدنبال شکل گیری مجلس هفتم، ترکیب سیاسی- اقتصادی و دسته بندی های آینده در درون این مجلس را مورد بررسی قرار داد. محور اساسی این مشورت و رایزنی، نقش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و بویژه گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران در مجلس هفتم و پیش بینی رویدادهای آینده بود. دراین بررسی، آنچه که بیش از همه مورد نظر و توجه قرار داشت، پایگاه و خواستگاه طبقاتی و یا گرایش های طبقاتی این فرماندهان و دسته بندی های وابسته به آنها در مجلس هفتم بود، که در نوع خود، الگوبرداری از ساختار نظامی- سیاسی حاکم بر دو کشور همسایه ایران، یعنی ترکیه و پاکستان است. وابستگی فرماندهان مورد بحث سپاه به سرمایه داری تجاری و سیستم مافیائی حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی، خواه ناخواه دسته بندی های نظامی- سیاسی داخل مجلس هفتم را متاثر از خود خواهد ساخت، اما این بدان معنی نیست که این دسته بندی ها تا پایان عمر مجلس هفتم و در صورت وقوع حوادث و تحولات مهم در ایران، همچنان بر مواضع  و یا وابستگی های  امروز خود پایدار بمانند و متاثر از رویدادها سمت و سوی نوینی به خود نگیرند. به همین دلیل مقاومت حکومت در برابر خواست های اقتصادی و سیاسی جنبش مردم می تواند تاثیرات خود را بر ترکیب و سمت گیری  پیش بینی شده مجلس هفتم باقی گذارد و بزرگترین شکاف ها را  نیز در این مجلس پدید آورد. از آنجا که این شکاف ها و سمت گیری های نوین می تواند صفوف  نظامی و سپاهی کشور را نیز در بر گیرد، شورای سردبیری و سیاستگذاری راه توده، پیش بینی نظامی شدن تنش های آینده سیاسی در جمهوری اسلامی را امری محتمل ارزیابی کرد. در این رایزنی، موضع گیری های گذشته راه توده در ارتباط با سمت گیری سیاسی سپاه در حاکمیت جمهوری اسلامی که تاکنون بارها تحت عنوان "حکومت سپاهی" در نشریه راه توده مطرح شده، مورد تائید دوباره قرار گرفت. نقش و موقعیت روحانیون حکومتی و غیر حکومتی و حاشیه حکومتی جمهوری اسلامی در برابر این سمت گیری نیز از دیگر نکات مهمی بود که در جلسه رایزنی شورای سردبیری و سیاستگذاری راه توده مورد بحث و دقت قرار گرفته و بروز شکاف های جدی در میان روحانیون از یکسو و نیروهای نظامی از سوی دیگر نیز محتمل ارزیابی شد. (مشروح این رایزنی در شماره آینده راه توده منتشر خواهد شد.)

 

 

شماره 127

 
 
 
 

فـراخـوان

 
 
 
 

بایگانی راه توده

 
 
 
 

گزیده هائی از شماره های 1 ـ 95

 
 
 
 

اطلاعیـه ها

 
 
 
 

مصاحبه ها

 
 
 
 

مقاله ها

 
 
 
 

صفحات اول راه توده

 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
 
   
 
 
     
 
 
     
 
 
   
 
 
 
   
   
   

Email : anore@gmx.de