راه توده

شماره 205     دوشنبه 18 آذر ماه 1387

پرفسور آگاهی

اسماعیل ذوالقدر

هوشنگ ناظمی

هدایت اله حاتمی

ابوتراب باقرزاده

بسیج
حزبی نظامی با اهداف سیاسی

تولیاتی درباره سازمان یابی فاشیسم در ایتالیا نوشت: شعار فاشیست ها این بود "مردم را سازمان یافته نگه داریم، اما به سازمان ها خصلتی ارتجاعی بدهیم". بنابراین فاشیسم شکل تاریخی مشارکت منفعلانه و فرمانبرانه است و طرح بسیج ده میلیونی و جنجالی که در هفته بسیج پیرامون آن به راه افتاد طرحی است در همین چارچوب و با همین فکر و به همین دلیل طرحی "فاشیستی" در مفهوم دقیق و کامل کلمه است.

دکتر هوشنگ تیزابی


یادمانده ها -33
نوژه
حتی کودتا هم نبود
 جنون آدم کشی بود

--------------------

سخن مسئولانه
یک توده ای قدیمی
با سایت های توده ای
هدایت احمدی

--------------------

شطرنج جهانی در دوران اوباما
جنگ اتمی
درتونل های زیرزمینی
ترجمه و تدوین، عسگرداوودی

--------------------

هشت گفتار درباره فاشیسم
سندیکاهای فاشیستی
دگرگون سازی
هویت سازمان های
توده ای- سندیکائی
ترجمه و تنظيم- ن. كيانی

--------------------

اقتصاد سیاسی
خرید و فروش
در باز تولید سرمایه
 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

ف.م.جوانشیر

--------------------

انتشار

نگاهی متفاوت به حضور
فرماندهان سپاه در قوای مقننه و مجریه

پیرامون حضور فرماندهان سپاه در عرصه سیاسی و قانونگذاری بحث هائی جریان دارد که آگاهی از آنها اجتناب ناپذیر می نماید. آگاهی از این بحث ها، نه تنها برای فعالان عرصه بسیار تنگی که حاکمیت بوجود آورده مفید است، بلکه برای خود فرماندهان نظامی نیز خالی از فایده نیست. یعنی نه تنها آگاهی از عرض و طولی که برای حضور فرماندهان سپاه از سوی سیاسیون ترسیم می شود مهم است، بلکه تصوری که خود این فرماندهان از حضور سیاسی دارند نیز کم اهمیت نیست.    ادامه   

-------------------------------------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

فاجعه ای که امروز حاکم است
ریشه در غفلت های گذشته دارد
24 مرداد 1361
بخش دوم

-------------------------------------------------

شاه نتوانست تمام کند
ج. اسلامی کامل کرد!

این حکم فرماندار نظامی تهران، پس از تیراندازی به شاه در دانشگاه تهران در سال 1327 است. روز بعد از این تیراندازی دکتر اقبال نخست وزیر شاه در مجلس حضور یافت و ضمن اعلام حکومت نظامی، حزب توده ایران را غیر قانونی اعلام کرد و متعاقب آن فرماندار نظامی تهران فرمانی را صادر کرد که می خوانید. در لیست نام شماری از رهبران حزب توده ایران قرار داد که در آن سال به چنگ فرمانداری نظامی نیفتادند، اما در یورش بهمن 1361 و اردیبهشت 1362 به چنگ جمهوری اسلامی افتادند و رفتند زیر وحشیانه ترین شکنجه ها برای اعتراف گیری. سرانجام نیز در سال 1367 شماری از آنها – مانند دکتر جودت- اعدام شدند. پس از یورش دوم به حزب توده ایران آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران بانگ برداشت: کاری را که شاه نتوانسته بود بکند، ما کردیم!

برای دیدن عکس در قطع بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است