ناصرسرمدی- مجتبی‌سوادكوهی- حسن رحيم پورازغدی
هويت واقعی 3 شكنجه گری
كه كيانوری ازآن ها نام برده
 

مسئولين محترم راه توده! با خواندن نوشته‌ها و مشاهده دستخط زنده ياد نورالدين كيانوری كه در آن اشاره به يكی از جلادان اوين بنام "رحيم" كرده بود، لازم دانستم‌این توضيحات را، با توجه به اطلاعاتی كه دارم برای انتشار دراختيار شما قرار دهم:

نكته نخست بازجويان برای رد گم كردن- حداقل در آن سال‌ها كه كيانوری به آن اشاره می‌كند-  خود را به افراد مختلف با نام های متفاوت معرفی می‌كردند، تا شناخته نشوند.

مثلا مجتبی‌كه بازجوی مستقيم كيانوری وعمويی بود خود را به افراد ديگر به نام موسی معرفی ميكرد و برعكس. اما عليرغم همه‌این شگردهائی كه بكار بردند، هويت واقعی چند تن از آنها شناخته شد، كه از جمله آنها "ازغدی” است كه در كيهان شريعتمداری مقاله‌های منتشر می‌شود! هويت واقعی‌این نام های متفاوت، عمدتا بدليل ديدن چهره آنها در شوهای امنيتی كه اغلب همين شكنجه گران و بازجويان اداره كننده آن‌ها بودند فاش شد. قربانيان‌این شوها‌این شكنجه گران را می‌ديدند اما تماشاگران نه.

موسی كه كيانوری به او اشاره می‌كند، با نام حميد هم  بازجوييی می‌كرد. او دو نقش داشت در بازجويی وشكنجه نامش حميد بود و در مصاحبه موسی. بعدها او در پخش تلويزيون هم بعنوان مسئول و با همان نام موسی ديده شد. پخش تلويزيون زير نظر كسانی اداره ميشود كه دارای رده بسيار بالای امنتيتی باشند، چون مجوز آخر برای پخش هر برنامه ای را ميدهند. موسی كه كيانوری می‌گويد، همان حميد بازجوست كه جنون كشف كودتا داشت و زير شكنجه های هولناكی كه كيانوری در مورد زنده ياد عباس حجری از آن ياد می‌كند اعتراف به كودتا گرفت. كودتائی كه اساس و پايه نداشت و از بن دورغ بود. او از جمله بازجويانی بود كه شبانه روزی كار می‌كرد و در اوين زندان می‌خوابيد. بعدها هويت واقعی او بدست آمد. نام واقعی موسی "ناصرسرمدی” است كه اكنون در تاجيكستان سفير شده است و قبلا در تركيه نيز دست به سلسله عمليات امنيتی زده بود كه لو رفت و بسرعت به‌ایران بازگشت.

در زمان فلاحيان، برای مدتی معاون امنيتی وزارت اطلاعات شد و در همان حال مسيوليت پخش تلويزيون را هم بعهده داشت.

كيانوری از شكنجه گر و بازجوی ديگر نيز نام می‌برد كه اسم مستعارش در زندان "مجتبی” بود. نام كوچك واقعی او نيز همين است اما نام فاميلش سواد كوهی است.

درآن شب هائی كه می‌خواستند اعتراف دروغ كودتا از رهبری حزب بگيرند، مجتبی‌و حميد آنچه كه از جنايت و بی‌رحمی‌تاكنون شنيده‌اید بكار گرفتند. نكته بسيار مهم ديگر آنست كه در همان شب‌ها كه‌این شكنجه برای اعتراف گيری جريان داشت، از سوی شورای فرماندهی سپاه پاسداران و به نمايندگی از طرف رئيس جمهور وقت كه علی خامنه‌ای بود، "علی شمخانی” در زندان مستقر شده و ناظر‌این جنايات بود.

"رحيم" كه كيانوری در نوشته های آخرش از او بعنوان يك جلاد تمام عيار نام، سردار "حسن رحيم پورازغدی” است كه در بخش امنيتی سپاه با نام مستعار "رحيم" مشهور است و در كيهان شريعتمداری مقالاتی با نام او گهگاه منتشر می‌شود. او در زمان لاريجانی تئوريسين اصلی صدا و سيما بود. ازغدی در دانشگاه سپاه پاسداران "امام حسين" نيز رشته بازجوئی و كشف كودتا را تدريس می‌كند.