فاشيسم
آنچه "گرامشی" گفت
امروز تکرار می شود؟
ن.کیانی
 

آگاهی از پژوهش های نوین بر روی بررسی های گرامشی برای شناخت "فاشیسم" و "نازیسم"، به ما امکان می دهد، رویدادهای امروز ایران را با نگاهی عمیق تر بنگریم، به ریشه ها و پیوندهای طبقاتی و شعارها و سمت گیری های حاکمیت و تحولاتی که از دل آن می تواند بیرون بیاید دقیق تر بیاندیشیم.

    بازگشت

ـ توده های مردم پیش از واقعه باید فاشیسم را بشناسند

ـ سلطه فاشيسم هميشه تاريخی يکسان داشته

ـ جوجه های فاشیسم چگونه سر از تخم می توانند بیرون آورند؟

ـ تاریخ فاشیسم اشتباهات ضد فاشیسم

ـ گرامشی و مسئله فاشيسم در ايتاليا

 

 

                                                                                                      بازگشت