بازگشت

بمناسبت 5 ماه مه زاد روز مارکس
مارکس
در زندگی
نوشته : پـُل لا فـا رگ
برگردان فارسی: رضا نافعی
(وبلاگ "آینده ما")
http://ayandeh1.blogfa.com
 

سخن مترجم

این ترجمه کار روزگار برنائی من است که در یکی از نشریات آن زمان نیز منتشر شد. تجدید انتشار آن را به دومناسبت بجا دانستم: یکی آن که به گزارش رسانه های جهانی مارکس بار دیگر صدر نشین محافل گشته است . چه از سوی راه جویان تازه نفس که در پی آثارش می گردند تا راه از چاه باز شناسند وچه از سوی آنها که به گوشه تنهائی رانده بودندش و اینک گرد از چهره آثارش می گیرند که:
" از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است". به باور آنها که می شناسندش اندیشه هایش هنوزطراوت بهاری دارند.
مناسبت دوم زادروزش در پنجم ماه مه است. مارکس در سال 1818 در آلمان چشم به جهان گشود و خود در کار گاه 65 ساله حیاتش جهانیان را چشم گشود. او بود که پاسخ این پرسش چند هزار ساله بشری را یافت: راز این چیست که بیشترین مردمان زحمتکش جهان تنگ دستند؟ و چگونه می توان از این ورطه جا دوئی راه به در برد؟
از شگفتی های روز گار این که: سخنانش چنان بر دل و جان تهیدستان نشست که آن را در اندک سالیانی در جهان پراکندند " تا توانائی بهتر را پدید آرند " . در پی آن گیتی پر آشوب شد و سونامی اجتماعی نظم کهن را آنچنان در هم ریخت که دیگر بازگشتنی نبود. هیچ یک از اندیشمندان زمینی وپیام آوران آسمانی نه پیش و نه پس از او با چنین اقبالی از سوی مردمان روبرو نگشته بودند. از آن روزگار تا امروز، از آنجا که آفتاب بر می خاست تا آنجا فرو می خفت ، زرد و سرخ ، سپید و سیاه به بوی آن که از این گرداب نکبت بار اجتماعی که در آن غوطه ورند به در آیند، پرچم این آرمان را بر افراشتند.
آنچه از این پس می خوانید زندگی نامه تمام نمای او نیست. سخنان دوستانی است که با او زیسته بودند.
او را در زندگی روزمره می شناختند و خود دیده بودند که او چگونه بود، چه می کرد و چگونه روزگار را با نزدیکانش بسر برد. صحنه هائی کوتاه اما خواندنی که اندک اندک، هر چند روز یکبار ، بخشی از آن را می خوانید.
پل لافارگ را برجسته ترین رهبر متفکر سوسیالیسم در فرانسه دانسته اند. او شاگرد مارکس و همسر لاورا Laura، دختر او بود.
 

8 - تسلط حیرت آور مارکس به زبان ها و ادبیات ملت ها

7 - قصه های شیرین و بی پایانی که مارکس تعریف می کرد

6 - مارکس یکصد سال از زمان خود جلو بود!

5 - عشق و هنر در وجود مارکس - خاطرات فرانسیسکا کوگل مان

4 - روزهای خنده دار سوار کاری مارکس - بخشی از خاطرات ویلهلم لیب کنشت (1826-1900) در باره مارکس

3 - عشق جاودان مارکس و همسرش

2 - "مقام اجتماعی زن دقیق ترین معیار برای سنجش پیشرفت یک جامعه است." - مارکس

1 - خـاطـرات پُل لافارگ (1842-1911) از کارل مارکس

 

 

                                                                                                      بازگشت