شطرنج جهانی در دوران اوباما
تدارک بزرگ امریکا
برای تقابل همه جانبه با روسیه!
روزنامه چپگرای «یونگه ولت» آلمان
ترجمه عسگر داوودی

 

انتخاب «باراک اوباما» با عکس العمل های متعددی در سطح جهان توام شد. افکار عمومی آمریکا در برابر رهبری ماجراجویانه دولت «جرج بوش» با جنگ ها و بحران های اقتصادی متعدد، از جمله بحران اخیر بانک ها مواجه شد. جوانان آمریکائی فریفته تبلیغات رسانه های امپریالیستی و متخصصین القاء ایدئولوژی در بخش های امور نظامی آمریکا و با همکاری رسانه های وابسته، جهت دستیابی به کار و در آمدی نسبی و یا اجازه ادامه تحصیل در سطح کار آموزی با هیجان برای نجات «بشریت و کره زمین» از آنچه دولت بوش آن را «تروریسم بین المللی» می نامید به افغانستان و عراق گسیل شدند. قبل از آن نیز تعدادی از آن ها در تهاجم ناتو به رهبری ارتش آمریکا جان خود را از دست داده بودند. گزارش «مایکل مور» مستند ساز متعهد سینما در آمریکا نشان می داد که از اعضائ خانواده نمایندگان کنگره آمریکا فقط یک تن در جنگ عراق شرکت کرده بود که او نیز پس از مدتی به بهانه های واهی از حضور در عراق سرباز زده و به امریکا باز گردانده شده است.
«مایکل مور» مستقیما با حضور در مقابل در ورودی سنای آمریکا کوشش می کرد تا با تک تک نمایندگان که می خواستند وارد ساختمان بشوند مصاحبه کند که مطابق فیلم مستند او هیچ کدام از نمایندگان حاضر نبودند تا این سوال او را که چه تعدادی از اعضای خانواده نمایندگان در جنگ عراق حضور دارند، جواب بدهند و«مایکل مور» خود در فیلم اعلام کرد که مطابق بررسی او فقط همان یک جوان در عراق حضور داشته است. همچنین «مایکل مور» در این فیلم نشان داد که چگونه اعضائ خانواده نظامیان آمریکائی کشته شده در جنگ عراق، بویژه مادران این جوانان در کنار قبر های آن ها گریه و زاری می کردند و بوش را مسئول کشته شدن جوانان خود می دانستند. همان طور که ذکر شد انتخاب اوباما زمینه های عینی مذکور را در خود داشت که همراه با بحران بانک های افکار عمومی آمریکا را به سمت انتخاب اوباما سوق داد. در سطح بین المللی افکار عمومی جهان این را تشخیص داد که انتخاب اوباما به ریاست جمهوری آمریکا به قول «هوکه ریتس»(نویسنده مطلب مندرج درزیر). می تواند با تغییرات ملایمی در سطح رهبری سیاسی آمریکا توام باشد، اما صرف نظر از تحلیل های پوپولیستی ناشی از یک جهان بینی سطحی نگر، آیا تغییرات عمیق سیاسی در آمریکا با جابجائی یک رئیس جمهور می تواند میسر باشد!؟
 

 

بازگشت
 

ـ "اروآسیا"، جنگ سوم جهانی از اینجا آغاز می شود؟  

ـ خواب های برژینسکی با جهش روسیه، چین و هند نقش بر آب شد! 

ـ جنگ اتمی در تونل های زیرزمینی

ـ در دوران اوباما جهان شاهد کدام سمت گیری امریکا خواهد بود؟

ـ تدارک بزرگ امریکا برای تقابل همه جانبه با روسیه!

 

                                                                                                      بازگشت