آغاز انتشار "تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران"
تاریخ جنبش انقلابی ایران
چنین است، نه چنان که
جمهوری اسلامی می نویسد
رضا روستا

مقدمه
زنده یاد رضا روستا، از رهبران وقت حزب توده ایران و دبیر شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران، در سالهای مهاجرتش تحقیقی پیرامون جنبش سندیکائی در ایران و جهان نوشت، که حاصل مطالعات و تجارب مبارزاتی او در عرصه جنبش کارگری بود. روستا این تحقیق را تحت عنوان «تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران و وظایف اجتماعی اتحادیه های کارگری»، در سال 1344، تنظیم و در خارج از کشور منتشر کرد. این تحقیق حاوی موضوعات متنوعی در باره تاریخچه جنبش سندیکائی، ساختار اتحادیه ها و نیز زندگینامه های برخی از رهبران جنبش چپ ایران است.

 

    بازگشت

ـ سخنرانی رضا روستا بنام کارگران و زحمتکشان ایران

ـ اتحادیه های کارگری با کدام برنامه با کدام شعار؟

ـ صلح جهانی از کدام جبهه همیشه در خطر است؟ 

ـ خیزش های بزرگ جنبش کارگری جهان در سالهای حضور اتحاد شوروی در جهان

ـ سندیکا و اتحادیه چگونه تشکیل می شوند

ـ کارگران چگونه می توانند متشکل و قدرتمند شوند

ـ نهضت اتحادیه ای در روسیه

ـ نهضت اتحادیه ای در ایالات متحده آمریکا 

ـ نخستین قیام کارگری در آلمان نا متحد

ـ نخستین گام ها برای متشکل شدن کارگران

ـ راه ناهموار "اتحاد" در جنبش کارگری اینگونه طی شد 

ـ خسرو روزبه درفش کاویانی دوران

ـ دکتر ارانی قربانی بزرگ، تیفوس فاشیسم در ایران 

ـ فاجعه تفرقه در صفوف دولت انقلابی گیلان

ـ گاه شمار اعتصابات کارگری در ایران 

ـ غارت و بهره کشی هرگز سر سازش با کارگر متشکل نداشته

ـ سرکوب و خیانت ملی همیشه با یورش به سندیکاها در ایران همراه بوده

ـ 60 سال وحشت از سندیکا و اتحاد کارگران ایران

ـ آشنائی با پیشکسوتان جنبش کارگری در ایران

ـ تاریخ جنبش انقلابی ایران چنین است، نه چنان که جمهوری اسلامی می نویسد

 

 

                                                                                                      بازگشت