بازگشت
 

ـ شاه سلطان حسین با مشت آهنین، نیمی از ایران را برباد داد

ـ شاه سلطان حسین ایران را به آنجا رساند که اکنون رسیده است

ـ شاه سلطان حسین با شورش مردم سقوط کرد!

ـ دوران فروپاشی شاه سلطان حسین را ملت ایران شاهد است

 

                                                                                                      بازگشت