یا سوسیالیسم، یا بربریت
هاینتس هولتس
ترجمه: ش. م. بهرنگ
 

"هاینتس هولتس" فیلسوف و نظریه پرداز مارکسیست آلمانی است. او درعین حال عضو رهبری حزب کمونیست آلمان است. نقطه نظراتی که وی در جزوه یا کتاب "یا سوسیالیسم و یا بربریت" ارائه داده، نه تنها در محافل دگراندیشان و روشنفکران آلمان، بلکه در همین محافل در کشورهای دیگر اروپائی و فراتر از آن نیز مطرح است. این جزوه را "ش. م. بهرنگ" ترجمه کرده است.

راه توده این مطلب را در چندین شماره منتشر خواهد کرد. 

    بازگشت


 

ـ سوسیالیسم در آلمان از گذشته جدا نیست   

ـ فصل نوین سوسیالیسم چگونه آغاز می شود  

 

 

                                                                                                      بازگشت