راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

آخرین بخش از تحلیل بین دو یورش 26 اسفند ماه 1361

(6)
حکومت ارتجاع
با شعار مخرب
"مرگ بر توده ای"
از سال 61 آغاز شد
 


حزب توده ای ما، با روشن بینی و تحلیل دقیق علمی، از همان آغاز به طور قاطع در صف نیروهای پیگیر انقلاب بوده و در نبرد ضد امپریالیستی و نبرد برای تحول بنیادین اجتماعی در سنگر اول جا داشته و دارد. تمام تحلیل های حزبی مندرج در اسناد حزب ما و همه عملکردها و موضع گیرهای ما در طول دوران انقلاب و پس از آن درستی خود را با تجربه به ثبوت رسانده است. برنامه حزب توده ایران، مصوب پلنوم هفدهم (فروردین 60 در جریان نبردهای مردم در دو ساله اخیر درستی خود را به طور درخشانی نشان داد، این برنامه و هم چنین تمام تحلیل های روشن بینانه ای که در مطبوعات حزب ما درج شده و بویژه در نوشته ها و پاسخ های رفیق کیانوری به پرسش های مطروحه آمده، هم چنان راهنمای عمل حزب ماست.
بازداشت رهبران حزب ما و اقدامات دیگری که از سوی محافل راست گرایان و تحریک و توطئه ضد انقلاب آشکار انجام می شود و فقط دشمنان انقلاب را خرسند می کند- خود دلیل تازه ای است بر صحت مشی انقلابی حزب ما.
رفیق کیانوری در شهریور ماه می گفت: معنی دیگر شعار" مرگ بر توده ای" یعنی: "مرگ براصلاحات ارضی" "مرگ بر اصل 49 قانون اساسی"، "مرگ بر قانون اراضی شهری"، "مرگ بر سازمان های مستقل کارگری"، "مرگ بر آزادی" و "مرگ بر همه دست آوردهای انقلاب"، اینها همه از یک منبع بر می خیزد. بعد از مرگ بر توده ای- اگر جا بیفتند- آن مرگ های دیگر هم عملی می شود. و آنوقت "مرگ بر پیروان خط امام"، "زنده باد آمریکا"، "زنده باد غارت بی بند و بار سرمایه داری" و "زنده باد وابستگی آریامهری و امپریالیسم"، شعارهای بعدی است.
همه این ها در یک ستاد ساخته می شود، و آن ستاد جنگ روانی امپریالیسم آمریکا است."
امروز صحت این نظر مثل روز روشن است. همان هایی که قانون اصلاحات ارضی را رد کرده و آشکارا از غارتگری سرمایه داری دفاع می کنند، رهبران حزب توده ایران را هم بازداشت کرده اند و مسلما خواب های بدتری برای انقلاب دارند و تا وقتی "شعار مرگ بر آزادی" و "زنده باد آمریکا" را برقرار نکنند به جای خود آرام نخواهند نشست.
اشتباه بزرگ برخی از نیروهای خط امام این است که گمان می کنند اگر آزادی های سیاسی و اجتماعی را محدود کنند و اگر خود را ضد کمونیست تر از مدافعین خرابکار سرمایه معرفی نمایند، کارشان بهتر پیش خواهد رفت. ایکاش پی آمدهای فلاکت بار چنین اشتباهی که بارها در ایران و کشورهای نظیر آن برسر انقلابیون اشتباهکار فرود آمده بر سر دوستان ناآگاه و خود محور ما نیاید.
آن چه که مربوط به اعضا و هواداران حزب ما است، آن ها به پیروی از برنامه روشن و انقلابی خود و با درک حساسیت لحظه و وسعت خطر، با آمادگی در نبرد طبقاتی کنونی شرکت می کنند و می کوشند تا انقلاب شکوهمند ما از این خاکریز هم بگذرد. ما برای تحول بنیادی جامعه و حل همه مسائل مبتلا به مردم برنامه روشن داریم. رفقا و هواداران حزب این برنامه ها را بیش از پیش به میان مردم می برند، در بالا بردن آگاهی طبقاتی و کمک به تشکل توده ها با تمام قوا می کوشند. پیوند با مردم و بودن با مردم شعار اصلی توده ای ها است و هشیاری، هشیاری همه جانبه سیاسی و سازمانی وظیفه درجه اول آن ها.
ستون استوار مشی انقلابی حزب ما تلاش برای اتحاد نیروهای انقلابی است. این تلاش را در شرایط کنونی باید ده چندان کرد. دشمنان آگاه و عوامل خرابکار از بازداشت رهبران حزب ما قبل از همه تفرقه افکنی را در نظر دارند، آن ها می کوشند که اتحاد عمل نیروهای انقلابی را غیر مقدور سازند. این خرابکاری را باید خنثی کرد.
روشن است که در شرایط کنونی مسئولیت اساسی با رهبران جمهوری اسلامی ایران و به ویژه با پیروان امام است. آن ها هستند که باید با هشیاری، زمینه یکی کردن حرف و عمل و مراعات قوانین جمهوری اسلامی ایران، زمینه های تفرقه را بخشکانند و به اتحاد نیروهای انقلابی کمک کنند.
آزادی بی قید و شرط رفیق کیانوری و سایر رهبران و فعالین حزب توده ایران و پذیرش نقش و روح قانون اساسی در باره آزادی فعالیت حزب ما، گام مهمی در جهت همکای نیروها خواهد بود. هم چنان که بازداشت غیر قانون این رهبران به تفرقه و تشنج و ایجاد محیط غیر عادی در کشور کمک کرده است.
 

 


راه توده 222 11.05.2009
 

بازگشت