سخنرانی رهبر حزب کمونیست فرانسه
در همایش اتحاد چپ در پاریس

 

 

بازگشت

 

 

- اتحاد مردم اروپا برای کار و رفاه علیه جنگ و غارت

- سکوت در برابر کودتا علیه حقوق اجتماعی یعنی خودکشی!

- اروپای بیشتر فقر گسترده تر

 

                                                                                                      بازگشت