خاطرات زندان و شکنجه "به آذین"

 

خاطرات دردانگیز مترجم نامدار و دگراندیش ایران "به آذین" در زندان جمهوری اسلامی، در 128 صفحه روی شبکه اینترنت منتشر شده است. او را 17 بهمن 1361 و درجریان یورش اول به حزب توده ایران دستگیر کردند، که خاطرات خود از زندان جمهوری اسلامی را با همین یورش آغاز می کند. شرح شکنجه های خود متحمل شده و شرحی که از شکنجه های دیگران در این خاطرات می دهد، ننگی است ابدی بر پیشانی آنها که این جنایات را یا آمر بودند و یا عامل و اکنون مدعی اند شعار اسالی انقلاب "مرگ بر ضد ولایت فقیه" بوده است.(سخنرانی رحیمیان نماینده رهبر در بنیاد شهید- 27 آذر88- در پایان نماز جمعه و در جمع معترضان به پاره شدن عکس آیت الله خمینی)
خاطرات به آذین بصورت "PDF" منتشر شده و اغلاط تایپی کم ندارد. بویژه که برخی از این اغلاط معنای جمله را دگرگون می کند. درعین حال که تمامی آنچه که می نویسد شرح دوران زندان و مشاهداتش نیست، بلکه در بخش هائی از این نوشته ها، قضاوت های سیاسی در باره برخی افراد و مناسبات درونی حزب و رهبران حزب توده ایران نیز می کند که به دلیل عدم حضور در این جمع و اطلاع از جزئیات مسائل، قضاوت سنجیده ای نیست.
 

 

بازگشت

 

 

- آخرین فصل یک تراژدی در ج. اسلامی
 

- در همسایگی طبری در روزهای آخر عمر آن انسان شریف
 

- دیدار با رهبران و کادرهای اسیر حزب توده ایران در زندان ها
 

                   - 7ماه زندگی مشترک با انوشیروان ابراهیمی در یک سلول در اوین

 

- 13 ماه سلول انفرادی پس از هفته های شلاق

- فرصت های از دست رفته ملیّون ایران برای اتحاد در سال 56

- بهار هول انگیز 62 زیر تازیانه در شکنجه گاه آغاز شد

- نظارت علی خامنه ای بر لیست آنها که باید دستگیر می شدند!

- سد از اینجا شکست

 

                                                                                                      بازگشت