آغاز انتشار ترجمه گزارش کنگره ششم حزب کمونیست کوبا

 

ششمین کنگره ی حزب کمونیست کوبا، با دو هدف مهم تشکیل شد. نخست جوان سازی حزب و دوم تدوین سیاست های نوین اقتصادی و اجتماعی که محتوای آن را گسترش دمکراسی و برخی تجدید نظرها در اصول گذشته اقتصاد متمرکز دولتی بود. گزارش مشروحی که هیات رهبری حزب تنظیم و تدوین کرده و توسط رائول کاسترو رهبر حزب و برادر فیدل کاسترو قرائت شد، خود نشان دهنده اهمیت دو محور بالا و تدارک وسیعی است که برای تدوین این سند و ارائه آن به کنگره صورت گرفته است.
نظر به اهمیت این کنگره و برای آشنائی آنها که یا فراموش کرده اند و یا اساسا نیآموخته و نمی دانند اصول پایه ای یک کنگره چیست؟ و با چه اهداف و در چه زمانی تشکیل می شود؟، ما این گزارش را در چند بخش ترجمه و عینا منتشر می کنیم.
 

 

بازگشت

 

 

- کنگره فضای باز سیاسی و حضور بخش خصوصی در کنار بخش دولتی

- آغاز حذف یارانه ها در کوبا

- جوان سازی حزب کمونیست کوبا با کدام هدف حزبی؟ و کدام برنامه اجتماعی؟

- نظر کاسترو درباره سه تصمیم مهم کنگره اخیر حزب

 

                                                                                                      بازگشت