راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

از کجا به کجا رسیدیم!
شرکت حزب توده ایران
در نخستین انتخابات
مجلس ج. اسلامی

 

در ادامه انتشار برخی پرسش و پاسخ های دبیر اول وقت حزب توده ایران، زنده یاد نورالدین کیانوری، که خود سندی تاریخی در باره نوع نگاه حزب توده ایران به انقلاب 57 و ابتدای بنای جمهوری اسلامی است، از پرسش و پاسخ 15 اسفند ماه 1358، سئوال و جوابی را برگزیده ایم که مربوط به اولین انتخابات مجلس درجمهوری اسلامی است. تا زمان این پرسش و پاسخ، هنوز مجلسی که قرار بود برپا شود، مجلس شورای ملی نام داشت. بعدها، از مجلس شورای ملی، "ملی" آن را حذف و به جای "اسلامی" را اضافه کردند!
نخستین انتخابات برای برپائی اولین مجلس در جمهوری اسلامی، آزادی های برآمده از انقلاب 57 چنان توانمند بود، که همه احزاب و سازمان های سیاسی توانستند برای حضور در مجلس کاندیدا معرفی کنند و در انتخابات شرکت کنند. محدودیت هائی که با آغاز به کار شورای نگهبان قانون اساسی بوجود آمد، زیر فشار انقلاب ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری 57 فرصتی برای خودنمائی نداشت. همه گام های محدود کننده آزادی ها، بعدها برداشته شد. در آن زمان، یعنی زمانی که پرسش و پاسخ 15 اسفند 58 در دفتر مرکزی حزب توده ایران در خیابان 16 آذر برپا شد، سئوال ها عموما مربوط به نحوه شرکت و ارائه و اعلام لیست کاندیداهای مورد حمایت حزب توده ایران بود.

از آن پرسش و پاسخ می خوانید:

س: در انتخابات مجلس شورای ملی، حزب توده ایران چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت؟

ج: نظریاتی که در این زمینه برای ما می رسد، دو گونه است. یکی می گوید: حتما، و بطور یک طرفه، تعدادی از کاندیداهای سازمان های دیگر، بویژه چریک های فدائی خلق و مجاهدین خلق را در لیست انتخاباتی خود بگذارید. و نظر دیگر می گوید: با توجه به اینکه این سازمان ها سیاست غلط و جهت گیری های نادرستی دارند، آیا پشتیبانی از آنها به سود حزب و انقلاب خواهد بود؟
رفقا! ما همان سیاستی را که از ابتدای انقلاب در پیش گرفتم، ادامه خواهیم داد. سیاست ما، سیاست پشتیبانی از جبهه متحد خلق است. جبهه ای که تمامی نیروهای راستین انقلابی را، صرف نظر از اینکه اشتباه سیاسی می کنند یا نمی کنند، در بر می گیرد. ما، چنانکه در نخستین اعلامیه مصوب شانزدهمین پلنوم حزب – این پلنوم بلافاصله پس از خروج شاه از ایران و پیروزی اولیه انقلاب تشکیل شد- تصریح کردیم، هواداران راستین امام خمینی و سازمان های انقلابی و مبارزی نظیر سازمان مجاهدین خلق و هسته سالم سازمان چریک های فدائی خلق را در شمار نیروهای انقلابی می دانیم و معتقدیم که باید در جهت جلب این نیروها و پایه گذاری یک همکاری دراز مدت با آنها گام بر داریم و این سیاست را نیز ادامه خواهیم داد. در مورد سازمان چریک های فدائی خلق باید این را بیافزائیم که این سازمان متاسفانه دارای یک وحدت فکری و سازمانی نیست و گروه ها و بخش های گوناگون این سازمان در موارد بغرنج، هر کدام ساز مستقلی می زنند و به همین علت ما از "هسته سالم آن" نام می بریم. به پیروی از همین سیاست است که تصمیم گرفته ایم در انتخابات، تعدادی از کاندیدهای این سازمان را، که تصور می کنیم می توانند در جبهه متحد خلق شرکت جویند و برای هدف های اساسی انقلاب، یعنی مبارزه علیه امپریالیسم و مبارزه برای تغییر بنیادی جامعه به سود اکثریت محروم خلق فعالانه کوشش کنند، در لیست انتخاباتی خود بگنجانیم. روز شنبه، این لیست برای تهران و پاره ای از شهرهای دیگر منتشر خواهد شد. در سایر شهرها نیز قرار است که واحدهای حزبی ما در محل، با تشخیص خود همین سیاست را پیاده کنند.
به این ترتیب، کاندیداهائی از سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریک های فدائی خلق، جاما، جنبش مسلمانان مبارزه، پاره ای شخصیت ها که جزو لیست کاندیداهای احزاب دیگر مانند حزب جمهوری اسلامی، روحانیت مبارزه و غیره هستند و نیز شخصیت هائی که صادقانه در چارچوبی که آن را مبنای جبهه متحد خلق قرار داده ایم مبارزه می کنند، لیست انتخاباتی ما را تکمیل خواهند کرد.
طبیعی است که این اقدام می تواند برای پاره ای از کاندیداها، در پیش افتادن از رقبای انتخاباتی خود موثر باشد.

15 اسفند ماه 1358


راه توده 279 16.08.2010

بازگشت