بازگشت

 

 

اعتراف از زبان عاملان و شاهدان

دو سند تاریخ از جنایتی که

در حق نظامی ها

در جمهوری اسلامی شد

 

 

شورش در جوخه اعدام افضلی و دیگر نظامی های که سحرگاه 7 اسفند 1362 به میدان تیرباران اوین برده شده بودند. تیربار مقابل افضلی شلیک نکرد و مرتضی حلوائی که فرمان آتش داده بود، با کلت کمری خودش افضلی را به گلوله بست و کشت!

 

در طول سال های سکوت درباره جنایاتی که در حق توده ای ها در زندان های جمهوری اسلامی شد و لب فروبستن پیرامون تیرباران توده ای ها و قتل عام آن ها در سال 67، دو سند این سکوت را شکست. اتفاقا این دو سند از زبان شکنجه گران و عاملان تیرباران توده ای ها منتشر شده است که مستند تر از هر شهادتی است که زندانیان سیاسی غیر توده ای می توانستند بدهند و ندادند و سکوت را برگزیدند!

یکی از این دو سند، در جریان افتادن فیلم شکنجه عاملین قتل های زنجیره ای توسط گروه دیگری از شکنجه گران امنیتی به بیرون از اتاق های شکنجه فاش شد و دیگری مصاحبه ایست که یکی از ناظران و یا عاملان تیرباران گروه اول نظامی ها در آخرین روزهای سال 1362 خود به زبان خویش از آن سخن گفته است.

این دو سند را در این ویژه نامه منتشر می کنیم. در یکی از این دو سند که مربوطه به شکنجه و بازجوئی دو گروه جنایتکار امنیتی است، بازجوی امنیتی، "مرتضی کاظمی" از عاملان قتل های زنجیره ای را برای اعتراف گرفتن تهدید می کند به شکنجه و آنچه بر سر سرهنگ کبیری و سرهنگ عطاریان آورده بودند.

سند دوم مصاحبه ایست که یک پاسدار از سپاه بیرون آمده، در تلفنی که از شهر قم به رادیو صدای ایران می زند(برنامه سعید قائم مقامی) در حین بیان نظراتش، به مثال که می رسد، از اعدام گروه اول توده ای ها( افضلی، کبیری، عطاریان و... فرزاد جهاد کادر رابط نظامی ها) در یک سحرگاه و با حضور اسدالله لاجوردی یاد می کند. خواه ناخواه برنامه ساز رادیو صدای ایران کوچکترین کنجکاوی برای کسب اطلاعات بیشتر از این پاسدار نمی کند و ده ها سئوال هر شنونده ای را بی پاسخ می گذارد، که خود می شنوید و این تعمد را در جای جای این مصاحبه حس می کنید. 

 

این دو سند را بشنوید!

 

بخشی از بازجویی عاملین قتل های زنجیره ای

مصاحبه یک پاسدار با رادیو صدای ایران

 

 

                                                                                                    بازگشت