بازگشت

 

 

ساعت اعدام

برای سرهنگ سیامک

احمدشاملو

سرهنگ سیامک

  

 

در قفل در کلیدی چرخید

لرزید برلبانش لبخندی

چون رقص آب بر سقف

از انعکاس تابش خورشید

 

در قفل در کلیدی چرخید

 

بیرون

رنگ خوش سپیده دمان

ماننده یکی نوت گمگشته

می گشت پرسه پرسه زنان روی

سوراخ های نی

دنبال خانه اش ...

 

در قفل در کلیدی چرخید

رقصید برلبانش لبخندی

چون رقص آب بر سقف

از انعکاس تابش خورشید

 

در قفل در

کلیدی چرخید.

 

                                                                                            بازگشت