بازگشت

 

فاطمی 1330،

 فاطمی 1332 نبود

  

در این شماره، یکی از سرمقاله های روزنامه "باخترامروز" به تاریخ بهمن 1330 را می خوانید که مدیرمسئول آن دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دکتر مصدق بود. بعدها دکتر فاطمی خود را از زیر فشار امثال مظفر بقائی بیرون کشید و با واقع بینی بیشتری نسبت به نقش حضور حزب توده ایران در صحنه سیاسی کشور نگاه کرد و سرانجام نیز یکی از معدود اطرافیان دکتر مصدق شد که صداقت را در حزب توده ایران یافت و پس از کودتای 28 مرداد به آن پناه برد. پناهی که اگر با یک بی احتیاطی خود فاطمی همراه نشده بود، ای بسا سر از میدان تیرباران شاه در نمی آورد و پیش از آن، شعبان جعفری با چاقو به جانش نیفتاده بود.

وقتی از اشتباه حزب توده ایران در ارزیابی دقیق از دولت مصدق سخن گفته می شود، هرگز نمی گویند و نمی خواهند بپذیرند که این اشتباه دو طرفه بود. یعنی ملیون و کابینه مصدق نیز نگاهی دوستانه به حزب توده ایران نداشتند. حتی امثال حسین فاطمی. تصحیح اشتباه از دو طرف صورت گرفت. یعنی کابینه مصدق از امثال سپهبد زاهدی کودتاچی تصفیه شد و امثال فاطمی نگاهی دوستانه و اتحادی نسبت به حزب توده ایران پیدا کردند و در داخل حزب توده ایران نیز تند روها و چپ روها به حاشیه رانده شده و حتی تصفیه شدند. تصحیح سیاست حزب توده ایران در برابر دولت مصدق و شخص او، یک جاده دو طرفه بود که ملیون واقعی و صادق نیز آن را طی کردند. در سرمقاله روزنامه باختر امروز که در این شماره می خوانید، شما نه تنها دوستی و اتحاد با حزب توده ایران را مشاهده نمی کنید، بلکه روزشماری برای حذف آن از صحنه سیاسی کشور را می خوانید. ای کاش ملیون، تاریخ را با همین واقع بینی که ما می بینیم ببینند. همچنان که ای کاش نیروهای صادق و ملی – مذهبی عموما و نه این و یا آن شخصیت سیاسی( نظیر مهندس عزت الله سحابی) چنین نگاهی به تاریخ داشتند. سند را بخوانید:

 

 

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                        بازگشت