بازگشت

 

آیت الله کاشانی این بود

 نه آنکه در ج.ا مدعی اند

  

تاریخ را در جمهوری اسلامی به روایت هائی آلوده اند که در ستیز است با واقعیات. چندین و چند موسسه تحقیقاتی و تاریخ نویسی در جمهوری اسلامی برای همین آلوده سازی برپا شدند که همچنان مشغولند. از دگرگون سازی رویدادها با اهداف حکومتی- مذهبی در کتب درسی تا انتشار صدها کتاب با همین هدف و در باره رویداهای مهم تاریخی. نه تنها تاریخ معاصر، که حتی تاریخ کهن ایران. همه این تحریف ها زیر پوشش دفاع از اسلام و روحانیت صورت گرفته است و صد البته که در پشت آن اهداف سیاسی نیز دنبال شده اند. نقش مخرب و تروریستی فدائیان اسلام  ستوده شد، 15 خرداد تحریف شد، جنبش ملی شدن نفت به سود آیت الله کاشانی مصادره شد، از آیت الله مرتجعی نبام "مجلسی" شیخ الشیوخ دربار خونریز صفویه بود تجلیل شد، آیت الله خشک اندیشی بنام شیخ فضل الله نوری، انقلابی شد، فلسفی واعظ بر صدر نشست و تاریخ نویس شد و... پالایش تاریخ ایران از این تحریفات، از جمله دشواری های نسل های آینده ایران خواهد بود. پیرامون 28 مرداد ونقش آیت الله کاشانی و فلسفی واعظ در آن کاملا خلاف عکسی که می بینید تاکنون تبلیغ شده است. این سند حجتی است در رد آن ادعاها. آیت الله کاشانی نه تنها با سرلشکر زاهدی عامل کودتای 28 مرداد همراهی کرد، بلکه پس از کودتا نیز با آن همراه شد، تا لحظه ای که کودتاچی ها دیگر به وجودش نیاز نداشتند و تبدیلش کردند به "سید کاشی". این عکس با همان شرحی که در زیر آن می خوانید در شماره 19 مجله ترقی به تاریخ مهرماه 1332 و در صفحه 21 این مجله منتشر شده است. یعنی حدود دوماه بعد از کودتا. در ردیف جلو شعبان جعفری زیر پای آیت الله کاشانی نشسته است. او نیز خود را فدائی اسلام می دانست.( تاریخ به ورایت مطبوعات، واقعا خواندی است!)

 

 

 

 

                                                                                                       بازگشت