بازگشت

 

کودتاچیان به افسران طرفدار مصدق نیز رحم نکردند

  

کودتا و شاه به افسران طرفدار دولت مصدق نیز رحم نکردند. برخی از آنها نیز تحت تعقیب قرار گرفتند، خانه نشین شدند و حتی زندانی شدند، اما این زندان کجا و آن زندان و حمام زرهی که افسران توده ای سر از آن درآوردند و از آنجا به میدان تیرباران برده شدند کجا؟

 

  

 

 

 

                                                                                                                               بازگشت