بازگشت

 

رهبران دستگیر شده حزب توده ایران در زندان

  

این عکس مربوط به دورانی است که بخشی از رهبری حزب توده ایران را به بهانه تیراندازی به شاه دستگیر و زندانی کرده بودند. دکتر یزدی دبیر وقت و مسئول هیات اجرائیه حزب در ایران و نورالدین کیانوری عضو رهبری هیات اجرائیه حزب در شمار دستگیر شدگان بودند. این عکس در زندان شاه از آنها گرفته شده و در مطبوعات وقت به تاریخ 6 بهمن 1331 و  به بهانه مرور حوادث تاریخی ایران پیش از ترور سپهبد رزم آراء انتشار یافته است و ما آن را در بخش تاریخ به روایت مطبوعات منتشر می کنیم.

 

 

 

 

                                                                                                                               بازگشت