بازگشت

 

 

جنبش سندیکائی در ایران

مهدی کیهان

 

مهدی کیهان از قربانیان قتل عام سال 1367 است. او را در شوفاژخانه زندان اوین به دار کشیدند. او متخصص امور کارگری ایران و جهان و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران بود. آنچه را می خوانید مقاله تحقیقی ارزنده او در باره جنبش کارگری- سندیکائی ایران است که در سال 59 در مجله دنیا، در ایران منتشر شد. با اندک اصلاحی در برخی تاریخ ها، این مقاله را ویرایش کرده و بعنوان یک سند ماندگار برای جنبش کارگری ایران منتشر می کنیم. منتشر می کنیم تا نسل جدید کارگری ایران بداند، جنبش کارگری- سندیکائی ایران چه تاریخی دارد، پیشکسوتان آن چه کسانی بودند، چرا قدرت طبقه کارگر در متشکل بودن آنست و دفاع صنفی چه پیوندی با منافع طبقاتی دارد و حکومت های خودکامه ای که سرانجام سر از دامن بیگانه در آوردند با چه انگیزه ها و به چه بهانه ها با این جنبش سر ستیز داشته و نخستین گام های خیانت ملی را با آغاز مقابله با تشکل های کارگری برداشتند. باید دانسته شود که از زمان وثوق الدوله (در سلطنت قاجاریه) نبرد برای تشکل و احقاق حق و حقوق کارگری در ایران ادامه داشته است. دانسته شود که چگونه کارگران ایران تعطیل اول ماه مه را به وثوق الدوله تحمیل کردند و چرا جمهوری اسلامی این تعطیل را که دستاورد یک مبارزه ریشه دار کارگری در ایران است لغو کرد و با سندیکاها سر آشتی ندارد. 

 

                                                                                                                                                بازگشت

 

 

بخش پنجم ـ سندیکا و اتحادیه دو سنگری که کارگران ایران ار آن محروم مانده اند

بخش چهارم ـ اعتصابات کارگری در 25 سال استبداد کودتایی

بخش سوم ـ ملیون ایران از بیم جنبش کارگری در دام قدرت حاکم افتادند

بخش دوم ـ خدمتگزاران همیشه در صحنه استبداد و خودکامگی در ایران

بخش اول ـ از وثوق الدوله تا احمدی نژاد ـ جنبش سندیکایی ایران بزودی صد ساله می شود