راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

سلیمان میرزا

اولین رهبر حزب توده ایران

 

سلیمان میرزا اسکندری پایه گذار سوسیالیسم در ایران است. آنگاه که اجتماعیون عامیون معنای سوسیالیسم را می داد و ترجمه ای بود از "سوسیالیسم". برای او مهم نبود که طرفدار سوسیالیسم نماز می خوانند و یا نمی خوانند، مهم تر از ایمان مذهبی، ایمان به مساوات سوسیالیستی در جامعه بود. با زخمی که چپ روی ها از یک سو و ارتجاع مذهبی از سوی دیگر به جمهوری گیلان زده بود آشنائی کامل داشت و از آن بسیار آموخته بود. دیکتاتوری رضاخانی را تجربه کرده بود. در برابر گرایش به فاشیسم هیتلری درحاکمیت ایستاده و چوبش را هم خورده بود.

پس از سقوط رژیم رضاخان به جمع بنیانگذاران حزب توده ایران پیوست. برنامه و اساسنامه حزب توده ایران، چنان سمت گیری عام، ملی و سوسیالیستی در عرصه داخلی و فاشیسم ستیزی و استعمار ستیزی در عرصه داخلی و خارجی داشت که شخصیتی چون او را گریزی بر قبول رهبری این حزب نباشد. این مسئولیت را زمانی پذیرفت که دیگر آفتابش بر لب بام بود. جنگ اول، توطئه های دولت عثمانی، هفت رنگی روحانیون، انقلاب گیلان، حکومت گیلان، دیکتاتوری رضاخان و... درکارنامه سیاسی سوسیالیست پیری بود که وقتی او در میدان بود، از ماندگار ترین خاطرات روحانیونی مانند آیت الله خمینی قرار داشتن در کاروانی حجی بود که سلیمان میرزا از بزرگان شهره آن بودند. سلیمان میرزا اولین رهبر حزب توده ایران و از بنیانگذاران این حزب بود.

 

  

 بازگشت