آغاز انتشار سلسله مقالات
احسان طبری پیرامون
بازشناسی هنر
در سه مقوله
 

 

    بازگشت

 

 

ـ زبان نباید ابزار جدال میان فارسی با عربی شود

ـ تمدن معاصر جهان را ابتدا نقد کنیم و سپس بپذیریم

ـ به هر نسل ایرانی یاد آورید گذشته پرافتخار ایران را

ـ زندگی و آثار صمد بهرنگی، جدال پر سابقه در ایران فرد انقلابی یا خلق انقلابی؟

ـ تنکابنی داغ لعنت ابدی بر پیشانی تبه کاران

ـ 7 سال پچپچه های صادق هدایت و طبری

ـ زایش قصه، افسانه، رمان در ایران

ـ مسئولیت هنرمندان در"باغ فین تاریخ"

ـ یاس و نا امید نباید در شعر و هنر ایران جا باز کند!

ـ بازشناسی 4 عنصر در زیر ساخت شعر و مایه های شاعری

ـ 3 صفت و 3 جزء در بازشناسی هنر و هنرمند

ـ هنر فولکلوریک، هنر کلاسیک و هنر مدرن

 

 

                                                                                                      بازگشت