کتاب توسعه اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان

نوشته آوتیس میکاییلیان - سلطان زاده

 

 

بازگشت

 

 

- کمونیست های ایران و راه رشد اقتصادی در آستانه جنگ دوم
 

- نقش رضا شاه در کشیده شدن  جنگ دوم به ایران
 

- قیام های ناکام برای جلوگیری از دیکتاتوری رضاشاه
 

- چرا انقلاب گیلان شکست خورد؟

 

- کدام غفلت بزرگ موجب شکست انقلاب مشروطه شد؟
 

- رضا شاه ثروتمند تر و دهقانان فقیرتر شدند
 

- جاده سازی و راه آهن سازی در همسوئی با سیاست انگلستان
 

- "سلطانزاده" برجسته ترین تحلیلگر علمی اوضاع سیاسی ایران دوران رضاشاه
 

- شناسنامه پرافتخار "چپ ایران" این تحلیل 90 ساله است!

 

- خامنه ای با مجلس چنان کرد که رضاشاه کرد
 

- اسناد اتحاد رضا شاه و روحانیون علیه انقلابیون
 

- رضاشاه با هدایت انگلستان برای سرکوب جنبش های انقلابی آمد
 

- یگانه راه حل اقتصاد نابوده شده ایران در جنگ اول جهانی

- استبداد، به حزب توده ایران فرصت بازبینی تحلیلی تاریخ را نمی دهد

 

                                                                                                      بازگشت