بازگشت

ـ از میان ریگ ها و الماس ها، ترانه های خوابگونه  

ـ لعن بر دروغ

ـ ای گوی زر . . .

ـ به حزب

ـ این جنبش را پیشوایانی است  

ـ انسان در میان انسان ها (از گفتار خردمندان)

ـ آن جاودان

ـ امید

ـ درود بر بردباری پی گیران

ـ سرایش میهن

ـ ای ایران! ای فلات مغرور

 

 

                                                                                                      بازگشت