بازگشت

ـ به گلوله بستن مغزها! خرد ستیزی "مدرن" و دفاع از خرد   (مانفرد بور - ترجمه ش. م. بهرنگ)

ـ فلسفه را مردمی کنیم نوشته ژان پل ژواری و آرنورد اسپیر، ترجمه علیرضا خیرخواه

ـ نقد گئورگ لوکاچ از خردستیزی! اریش هان ـ ترجمه ش. م. بهرنگ

بخش اول

بخش دوم

 

 

 

 

                                                                                                      بازگشت