بازگشت

- فلسفه را مردمي کنیم (ژان پل ژواری ـ ارنورد اسپير ـ ترجمه عليرضا خيرخواه)

 

 

بخش هجدهم ـ تدقيق ناگزير و دوباره مقولات ديالک تيک

بخش هفدهم ـ شرايط متناقض و تازه در چهار گوشه جهان

بخش شانزدهم ـ نو، از گذشته جدا شده و آماده کهنه شدن خود مي شود

بخش پانزدهم ـ انقلاب تابع برنامه رِيزی نیست، تحولات را بايد گام به گام دنبال کرد

بخش چهاردهم ـ بحران ساختاری ج.ا. با شکست اصلاحات تخفيف نيافت، تشديد شد

بخش سيزدهم ـ مهار گرايش فاشيستي اولين گام بازگشت اصلاحات

بخش دوازدهم ـ مهر و نشان طبقه حاکم را بر پیشاني کارگران ببينيد

بخش يازدهم ـ فروپاشي سوسياليسم ناتوان در حل تضادهای دروني خود

بخش دهم ـ دگماتيسم فلسفي به کدام پیش فرض های غیرعلمي سیاسي مي انجامد

بخش نهم ـ ديالک تيک حاکم بر تضادها و تضاد برتر

بخش هشتم ـ بدون پيگيری رویدادهای جهان درک مارکسيسم ممکن نيست

بخش هفتم ـ صدور ناممکن سوسياليسم از کشوری به کشور دیگر

بخش ششم ـ مارکسيسم بومي، حجاريان منصفانه اشتباه کرده است!

بخش پنجم ـ پای فلسفه در قلاده سياست

بخش چهارم ـ مارکسيسم کليد درک خلاق جهاني که آن را مي شناسيم و مي سازيم

بخش سوم ـ برای انقلابي شدن لازم نيست گذشته را به خاک سپرد

بخش دوم ـ فلسفه را مردمي کنيم، ويرانگران تئوری کشتکاران انفعال اند!

بخش اول ـ سوسياليسم دمکراتيک و خودگردان، جنبش اجتماعي پایه فلسفي و ايدئولوژی

 

 

                                                                                  بازگشت