بازگشت

ـ مارکسیسم و بلیوارسیم   (آندره شیر - ترجمه ش. م. بهرنگ)  

ـ بحثی در رابطه با مقوله امپریالیسم   (دومه نیکو لوسوردو - ترجمه ش. م. بهرنگ)

ـ جنگ و جهانی شدن نوشته میشل شودوفسکی، ترجمه جعفر پویا

انتقاد از سرمایه داری همچنان موضوع روز می باشد.  (ورنر سپمن - ترجمه ش. م. بهرنگ)

ـ بخش اول 

ـ بخش دوم 

 

اسناد دو دهه مناسبات پنهان میان آمریکا، ایران و عراق (ترجمه منصور بایرامی)

بخش اول ـ سلاح شیمیایی به ابتکار اسرائیل به ایران و عراق انتقال یافت

بخش دوم ـ صدام در محاصره دوستان آمریکایی دهه 80 خود!

بخش سوم ـ آن ها که باید گذشته خود را با گذشته صدام مقایسه کنند

بخش چهارم ـ فاجعه آفرینان، کشور را تا کدام ورطه رهبری خواهند کرد؟

 

فرار از تاریخ: (دومه نیکو لوسوردو ـ ترجمه م. حجری)

فصل اول ـ جنبش کمونیستی از خود "انتقاد" کنیم اما از خویش " تـنفر" نداشته باشیم

فصل دوم ـ شکست اردوگاه سوسیالیسم، فروپاشی یا جنگ جهانی سوم؟

فصل سوم ـ جنبش کمونیستی با استقلال نیم بند

فصل چهارم ـ ارزیابی مختصری از دوران لنین و استالین

فصل پنجم ـ چرا آمریکا در جنگ جهانی سوم پیروز شد؟

فصل ششم ـ جمهوری خلق چین و ارزیابی تاریخی سوسیالیسم

فصل هفتم ـ مارکسیسم یا آنارشیسم؟ تجدیدنظر در تئوری و پراتیک کمونیستی

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      بازگشت