- جنگ و جهانی شدن: (میشل شوسودوفسکی ـ ترجمه جعفر پویا)

 

 فصل دوازدهم ـ افغانستان مثل توپ فوتبال میان شرکت های بزرگ نفتی

 فصل یازدهم ـ گذار کنونی جهان به چه قیمت تمام خواهد شد؟

 فصل دهم ـ نباید اجازه داد ماشین جنگی آمریکا به ایران برسد

 فصل نهم ـ روی شعله های جنگ منطقه ای کدام شرکت ها نفت می پاشند!

 فصل هشتم ـ نتایج همسویی با القاعده در چچن امروز خود را نشان می دهد

 فصل هفتم ـ آذربایجان، سرکوبگران نقاب برداشتند و کارگزار آمریکا شدند

 فصل ششم ـ کوندالیزا رایس، وزارت امور خارجه سهم گریزناپذیر او بود

 فصل پنجم ـ فصل دوم کارنامه بوش با "ایران" آغاز شده است

 فصل چهارم ـ پس از پایان ماموریت، پناهگاه طالبان ایران در کجا آماده شده؟

 فصل سوم ـ جنگ شیعه با شیعه، خطری که ایران را تهدید می کند

 فصل دوم ـ تریاک و هرویین تولید انبوه مرگبارترین سلاح در افغانستان

 فصل اول ـ فاشیسم قرن 21 این گونه از قاره آمریکا سر برآورد!

 

                                                                                                                                                                            بازگشت