راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مصاحبه، فیلم و عکس
از زندگی و افکار سیاسی

هانیبال الخاص

 

از الخاص یک مجموعه شامل عکس و فیلم را جمع کرده ایم که به ترتیب شماره می توانید ببینید:


فیلم شماره 1


فیلم شماره 2


فیلم شماره 3


فیلم شماره 4


فیلم شماره 5


فیلم شماره 6

http://www.rahetudeh.com/rahetude/Sarmaghaleh-vasat/HTML/2010/septembre/galeri.html

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 569 راه توده -  اول مهر ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت