بازگشت

 

- کتاب چهره های درخشان مبارزان ایران

 

- فیلم آخرین دیدار و گفتگو با مریم فیروز در خانه میدان "سنائی"

 

- اگر چه در زندانم اما خوشحالم که در ایرانم

 

- پایان سلطنت دستاورد مهم انقلاب!  (راه توده  شماره 109  مرداد ماه 1380)

 

- گفتگو با مریم فیروز پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری  (راه توده  شماره 31  فروردین ماه 1374)

 

ـ مریم فیروز: حزب توده ایران صادق ترین منتقد جمهوری اسلامی بود  (راه توده  شماره 31  فروردین ماه 1374)

 

ـ مریم فیروز: درباره "حجاب" خیلی حرف ها دارم!  (راه توده  شماره 32  اردیبهشت ماه 1374)