کتاب چهره های درخشان مبارزان ایران

نوشته مریم فیروز

 

بازگشت

 

 

- خروج از میهنی  که عاشقش بودم
 

- "نوشین" پدر تئاتر نوین ایران در گرداب افسردگی مهاجرت
 

- انسان مهاجرچه می تواند بکند؟
 

- مردم چرا و با چه انگیزه ای به حزب توده ایران می پیوندند؟
 

- روز تیرباران افسران توده ای
 

- از باغ "فرمانفرما" تا بی خانمانی در تهران
 

- می خواهم از رابطه توده مردم با حزب توده ایران برایتان بنویسم
 

- روزهای سخت خانه به دوشی پس از ترور شاه
 

- آذربایجان روزهای خونین پس از سقوط حکومت دمکرات
 

- نمی توانم جسارت بی مانند زنان توده ای را فراموش کنم!
 

- زنان "عیار" در تاریخ کهن ایران ما

- هاجر خانم زن حاتم طائی در حزب ما بود!

- "آرسن" نمونه ای برجسته از ارامنه توده ای

- شریف ترین پزشکان در روزهای سخت در کنار توده ای ها

- زندگی مخفی اعصاب پولادین می خواهد!

- 10 سال زندگی در یک قلعه مرا از زندگی سیر کرده!

- دیدار و گفتگوهای من و دکتر فاطمی پس از کودتا 28 مرداد

- عمه بزرگ و دوست داشتنی و پسر عزیزش دکتر مصدق

- روزی که مصدق خمیده در دادگاه کودتا به قامت ایستاد

-پلنوم حزبی در خانه سوسک ها

- خسرو روزبه و مریم فیروز در دوران دشوار زندگی مخفی

- سرگرد وکیلی و مرتضی کیوان سرایندگان سرود زندگی و آزادی

- سرهنگ سیامک پدر افسران توده ای بود

- در میان افسران و خانواده افسران سازمان نظامی حزب توده ایران

- فرار تاریخی خسرو روزبه از زندان شاه

- روزهای تلخ و شیرین در جمع شبکه افسران توده ای

- دیدارهای من با صادق هدایت در آخرین روزهای پیش از رفتن و خود را کشتن

- صادق هدایت انسانی که دوباره باید شناخت

- چادر سیاه و عبا و عمامه دو پوش مناسب دوران سخت دربدری و گریز!

- به یاد آقاجان به دیدار حسن بروید!

- مریم خانم رفت و یاد مهربانی زنان ایران را برای ما باقی گذاشت

- سرگذشت تلخ زنان میهنی که عاشق آن هستم!

- محکوم و فراری در خانه دوستان یکرنگ

- در میان خواهر خوانده ها در سال های در بدری

- روزهای دربدری من و روزبه در کنار خانواده‌های زحمتکشان توده ای

- بسیار دیده ام مادران ستمدیده و مهربان ایران را

- زخم هائی کهنه بر پیکر توده ای ها

- یاد آورید، مادری را که در دامان او بزرگ شده اید

- آنشب که برای دستگیری کیانوری به خانه ریختند!

- عمری که چون برق و باد نگذشت!

 

                                                                                                      بازگشت