بازگشت

 

- نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی و بینشی که حزب ما دارد( برای بازگشت به گذشته هیچ راهی جز یورش به حزب توده ایران نبود)

 

- چرا یکدیگر را در بحث آزاد و سالم تحمل نکنیم؟ ( جلوی بحث آزاد را گرفتند و صحنه گفتگو را به شکنجه گاه ها و حسینیه اوین منتقل کردند)

 

بازگشت