بازگشت

 

- 6 ماه پس از انقلاب، یورش خزنده مخالفان انقلاب با شعارهای اسلامی آغاز شد

 

- ارزیابی حزب توده ایران از شرایط در سال 1358