دکتر تقی ارانی

11 سال از خاموشی نورالدین کیانوری گذشت-2
ج. اسلامی یک دوران را
پشت سر گذاشته است!

من یقین دارم که درصورت بازگشت آزادی ها به جامعه، یک "جنبش توده ای" شکل خواهد گرفت. البته با یک روش کار خیلی عاقلانه تر از آنچه در گذشته بود. یعنی منطبق تر با شرایط مشخص تاریخی- اجتماعی ایران. حزب توده ایران آرمان گرائی را با واقعیات جامعه ایران منطبق می کند. من می گویم، که در کنار چهارطیف مذهبی، نهضت آزادی، کارگزاران، جناح راست و خط میانه، که هرکدام اقشارمعین اجتماعی را درنظردارند، حزب کارگران و دهقانان (حزب توده ایران) باید در ایران فعالیت آزاد داشته باشد. دیگر اتحاد شوروی وجود ندارد که بتوان اتهام داشتن پایگاه خارجی را بهانه جلوگیری ازفعالیت سیاسی حزب توده ایران کرد. جمهوری اسلامی یک دوران را پشت سرگذاشته، آنها که این را نفهمیده اند، هیچ چیز از تاریخ نفهمیده اند.

نورالدین کیانوری

راه توده

شماره 295     دوشنبه 15 آذر ماه 1389

عباس حجری

صابر محمدزاده

رضا شلتوکی

دکتر حسین جودت


مبارزه با استبداد
اگر نامش "فتنه است
چه فتنه‌ای بهتر از این؟
--------------------
خامنه ای
بلندگوی تبلیغ
جنبش سبز است
--------------------
لائوس سوسیالیستی
35 سال پس از
پایان جنگ ویتنام
لئو موروف- ترجمه کيوان خسروی
--------------------

کنگره"چپ اروپا"
درفرانسه برگزار شد
یونگه ولت - ترجمه عسگر داوودی

--------------------

کنگره حزب کمونیست قبرس
پیش به سوی اتحاد
چین- روسیه- اروپا

ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------

ایرلند
بقیه در صف
انتظار ایستاده اند
آذر فریتاش

--------------------

پیروزی چپ
درانتخابات مولداوی

ترجمه بهروز بکتاشی

مرور راه توده
جنبش سبز "نوزاد" نیست
فرزند برومند یک انقلاب است!

مهم آنست که در ارتباط با جنبشی که اکنون در کشور ما جریان دارد و آتشی است در زیر خاکستر، ما امروز بدانیم، ریشه های این جنبش به کدام مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی باز میگردد و گذشته، چگونه امروز را ساخت. اگر این را دانستیم، آنوقت با هم به این یقین خدشه ناپذیر دست خواهیم یافت که فردا نیز از دل رویدادهای امروز بیرون خواهد آمد. همچنان که امروز از دل رویدادهای دیروز برآمد. برای این مرور و رسیدن به باوری که در آن تردید نداریم، باید بازگشت به دوران پس از پایان جنگ ایران و عراق، دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و اجرای برنامه تعدیل اقتصادی که محصول مشترک هاشمی و خامنه ای بود.

از این دوران است که ما وارد دوران اصلاحات و یا بازگشت به آرمان های اصلی انقلاب 57 می شویم. جنبش سبز از دل این دوران و این سالها بیرون آمده است و تمام بار خواست ها و نیازهای توده های مردم را حمل می کند. هر اندازه که این نیازها توده ای تر و وسیع تر شود، استواری و قدرت جنبش بیشتر خواهد شد و این همان وحشتی است که کودتاچیان دارند و به همین دلیل از اجرای برنامه حذف یارانه ها و باصطلاح برنامه "تحولات اقتصادی" که نسخه منسجم تر برنامه "تعدیل اقتصادی" بانک جهانی است وحشت دارند. تمام توجه و نیرو را باید در این نقطه متمرکز کرد.
ما در ادامه مرور راه توده های گذشته، رسیده ایم به سرانجامی که برنامه "تعدیل اقتصادی" در جمهوری اسلامی پیدا کرد و بخش مهمی از 22 میلیون رای مردم به محمد خاتمی حاصل این مرحله بود. آن 22 میلیون در انتخابات 22 خرداد به 26 میلیون رای به میرحسین موسوی و بین 8 تا 10 میلیون رای به مهدی کروبی انجامید. حداقل هر انتخاباتی که از این پس نیز در جمهوری اسلامی برگزار شود همین خواهد بود. این خواست متمرکز مردم اگر نتواند سر از صندوق های رای در آورد، اشکال نوینی برای نمایش و به کرسی نشاندن خواست خود پیدا خواهد کرد. این اشکال نوین را حکومت، خود با شیوه ای که به تقابل با مردم می پردازد، به مردم تحمیل می کند. این نیز تجربه ای شناخته شده در تمام کشورها و جنبش های جهان است.
ما – راه توده- نه تنها پیش از انتخابات دوم خرداد، بلکه در آستانه انتخابات 22 خرداد بر همین یقین بودیم و اکنون نیز منطبق با مشی شناخته شده حزب توده ایران، بر همین یقین پافشاری می کنیم. به همین دلیل مرور مواضعی که در آستانه انتخابات دوم خرداد اعلام کردیم، شاید یاری بخش آنهائی شود که می خواهند بدانند توده ایها و آنها که بر مشی توده ای پافشاری می کنند، اوضاع امروز و آینده را چگونه می بینند.
ما می گویم، برای دیدن امروز و پیش بینی رویدادهای آینده، باید به گذشته باز گشت و از آنجا آغاز کرد. هدف از مرور مطالب کلیدی راه توده جز این نیست. با هم بخوانیم:
... ادامه

-------------------------------------------------------------------

گفتگوی دو نفره میان شوسودوفسکی و فیدل کاسترو
عمیقا نگران جنگ
و ویرانی ایران هستم
ترجمه س. ابراهیم بیگی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است