بازگشت

ـ هماهوشمند راد دبیرکل سازمان زنان در سال های دولت مصدق

ـ مهکامه، "سرو" سربلند گیلان که نامش "سرور" بود

ـ طاهره قرة العین آزاده ای، آزادیخواه در دو جنبش زنان و بابیان

ـ جنبش زنان ايران در دوران پهلوى اول ناصر مهاجر

ـ نسل اول کوشندگان آزادی زنان ایران "مستوره افشار" و جمعيت نسوان وطن خواه - سعيد نفيسی

ـ جنبش عمومی و برابری خواهی زنان ایران

ـ پیشگامان جنبش زنان را فراموش نکنیم دکتر هما هموشمندراد

ـ در ایران نخستین زنان طرفدار سوسیالیسم و حقوق زنان ملوک و محترم اسکندری

ـ یاد آورید دورانی را که ما، جسورانه به میدان جنبش زنان درآمدیم عالیه مرادی

ـ زن ایرانی نه صیغه است و نه از صحنه بیرون خواهد رفت مریم فیروز

ـ 85 سال مبارزه نهضت علیه خرافات دینی ایراندخت ابراهیمی

ـ پوست های رنگین در آمریکا غیرخودی اند آنجلا دیویس

ـ کلارا زتکین، آن که به ستیز با ریشه های واقعی ستم بر زنان برخاست سهیل آصفی

 

 

                                                                                                      بازگشت