رحمان هاتفی

هر اظهار نظر کم عمقی
تحلیل رویداد های ایران نیست

حرف حزب توده ایران وزن خاصی در جامعه دارد، حتی برای کسانی که دشمن ما هستند. زیرا حزب توده ایران را نماینده یک جریان بزرگ سیاسی و پیوسته تاریخ ایران می دانند و از لحاظ بین المللی هم دارای وزن و اعتبار مهمی است. ، تحلیل دادن درست است. اما تحلیل درست دادن، درست تر است. برای اینکه تحلیل درستی ارائه دهیم، لازم است که اطلاعات دقیق به دست بیاوریم. تا وقتی که اطلاعات دقیق پیدا نکرده ایم، سکوت کم زیان ترین تحلیل ها است.

منوچهر بهزادی

راه توده

شماره 371    دوشنبه دوم مرداد ماه 1391

مریم فیروز

هما نصرزنجانی

گیتی مفدم

فاطمه مدرسی


یادمانده های علی خدائی- 85
زیاده روی های
رهبری حزب
در سالهای اول
جمهوری اسلامی

-----------------------------------

بجای عوامفریبی
واقع بین باید بود

آقای خامنه ای
محصول
سیر قهقرائی
انقلاب 57 است

-----------------------------------

نعل وارونه ای
که آقای سروش
بر اسب لنگ
تصورات خود
کوبیده است!

---------------------------------------

درباره زمان بازداشت
 محمد خان ضرغامی

خنجر
بر پشت سران
قبائل و عشایر

------------------------------------

مخالفت
کمونیست‌های روسیه
با عضویت در
سازمان تجارت جهانی
منابع روسیه- آزاده اسفندیاری

--------------------------------------

جنبش اعتراضی
در خیابان های
پایتخت اسپانیا

اومانیته- آذرفریتاش

-----------------------------------

چهره‌های درخشان- مریم فیروز
روزهای
تلخ و شیرین
در جمع شبکه
افسران توده ای

--------------------------------------

خود سوزی فردی
و حریق اجتماعی
در اسرائیل

-----------------------------------

چپ روی
حزب توده ایران
در جنبش
ملی شدن نفت
تاریخ جنبش کمونیستی و کارگری ایران
عبدالصمد کامبخش

سرنوشتی که فرماندهان سپاه و علی خامنه ای آن را رقم زده اند
سپاه پاسداران در اسارت
5 بحران سیاسی- اقتصادی

همزمان با تشدید بحران سیاسی و اقتصادی در کشور، سپاه پاسداران نیز درگیر بزرگترین بحران تاریخ پس از انقلاب خود شده است. این بحران پس از کودتای 22 خرداد شدت یافته و هر روز بیشتر بالا می گیرد. مشروعیت سپاه براثر نقش آن در کودتا از یکسو و دخالت در نابسامانی‌های اقتصادی از سوی دیگر و بحران هسته ای و خطرهایی که برای کشور بوجود آمده و سپاه در آنها نقش کلیدی را داشته از هر سو به چالش کشیده شده است.
این سرنوشتی است که حتی موافقان ولایت فقیه هم می دانند که پس از بیش از دو دهه رهبری بی کفایت علی خامنه ای گریبانگیر همه ارگان های انتخابی و انتصابی جمهوری اسلامی شده است. کافی است نگاهی به سطح و عمق بحران همه جانبه ای که کشور را فرا گرفته انداخته شود تا تمام گنده گونی ها و ادعاهای پوچ علی خامنه‌ای نقش برآب شود. او که در تمام مسائل کشور دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارد، مسئول اصلی وضع کنونی در ایران و در جمهوری اسلامی است. از صف طویل مرغ یخ زده تا صف بندی نظامی در کل منطقه علیه ایران. آیا سپاه پاسداران از مجموعه این بحران فراگیر در امان است؟ به هیچ وجه و هر سرنوشتی که بحران کنونی و جنبش کنونی پیدا کند، یا گریبان سپاه را خواهد گرفت و یا سپاه خود در سرانجام آن دخالت خواهد داشت.
سپاه با پنج اتهام و پنج بحران دست به گریبان است
1- سازماندهی کودتای 22 خرداد علیه رای مردم، به میدان کشیدن نیروها، سازماندهی اوباش و سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم.
2- تشکیل امپراتوری اقتصادی، خصوصی سازی اموال دولتی و چنگ انداختن بر آنها و دخالت در همه امور اقتصاد و تبدیل شدن نه تنها به رقیب بخش خصوصی کوچک و متوسط، بلکه به رقیب دولت و بخش دولتی اقتصاد.
3- دخالت در امور سیاسی کشور، تقسیم پست و مقام و منصب میان سرداران در همه ارکان سیاسی کشور از دولت گرفته تا مجلس و قوه قضاییه.
4- داشتن نقش در تحریم اقتصادی و زیان هایی که از این بابت به اقتصاد کشور وارد شده.
5 - دست داشتن در پروژه و بحران اتمی و به خطر انداختن امنیت و استقلال کشور.
ترکیب این عوامل نگاه جامعه به سپاه را بکلی تغییر داده است. . ... ادامه 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

صبح روز آتش زدن خانه پناهجویان

هایم پناهجویان در خارج از شهر کوچک "سیوکائو"  نیمه پس شب و درجریان یورش چند گروه ضد خارجی به آتش کشیده شد. دیوار برلین تازه فروریخته بود، بیکاری ، تعطیل کارخانه اتومبیل سازی شهر و ...مردم شرق برلین هنوز نمی دانستند با فروریختن دیوار چه رویدادهائی در پیش است و مشکلات نوظهور خود مانند بیکاری، تعطیل شدن کارخانه اتومبیل سازی در سیویکائو" و... را در حضور خارجی های متقاضی پناهندگی جستجو می کردند و خشم خود را هم اینگونه ابراز میداشتند.

مراجعه کنید به یادمانده های این شماره(85) علی خدائی

--------------------------------------

عاملین اصلی بحران
خارجی ستیزی را در یونان
 و اسپانیا دامن می زنند
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است