جنبش ملی دهه 30-20 در ایران

"فدائیان اسلام"

آلت دست انگلیس در رقابت با امریکا

خلاصه ای از کتاب خاطرات "تاج الملوک" همسر رضا شاه و مادر محمد رضا را می خوانید. کتابی است خواندنی که در آن خواننده اندکی از اندرونی دربار رضاشاه و محمد رضا آشنا می شود. این اندرونی ها، همیشه بخشی از تاریخ استبداد است، که همیشه پس از سرنگونی مستبد و رژیمش بر ملا می شود و  پرده ها، گرچه دیر، اما از مقابل چشم مردم کنار می رود. ارزش و اعتبار خاطرات تاج الملوک در همین است. این کتاب بصورت گفتگو تهیه شده است و گفتگو کنندگان از بازماندگان هزار فامیل دوران شاه بوده اند. کتاب در امریکا منتشر شده است.

راه توده

شماره 431     پنج شنبه 9 آبان ماه 1392

فریبرز صالحی

ابوالحسن خاطیب

سعید آذرنگ

فرزاد دادگر


سیلی به صورت

دختر موسوی

به مشت بر سر

خویش انجامید!

---------------------------------------

وزارت ورزش

چرا

بی وزیر مانده!

----------------------------------------

کیوان – 4

او را به خواب

دیدم که به افلاک

پیوسته بود!

خاطرات "سایه"

--------------------------------------

گفتگو با تاریخ- کیانوری

در حزب ما

مخالفان سیاسی

همیشه حق

اظهار نظر داشتند

----------------------------------------

انقلاب اکتبر

و سه جنبش

انقلابی درایران

------------------------------------

روز شمار

انقلاب مشروطه

تا انقلاب 57- 14

تلاش احمد شاه

برای تفاهم با

میرزا کوچک خان

------------------------------------------

"چپ" ها برنده

انتخابات جمهوری

چک شدند

------------------------------------

پرورش مار

در آستین

دولت ترکیه

بهزاد دولت آبادی - استانبول

------------------------------------

جهان مخالف

ادامه تحریم ها

علیه کوباست!

چشم های بینا

با انتخابات 92 باز شدند

هفته گذشته آقای خالد عزیزی دبیرکل حزب دموکرات کردستان در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد و سخنان قابل تاملی بر زبان آورد. وی ضمن پشتیبانی از شرکت در انتخابات و رای به حسن روحانی، این توهم را که گویا میان روحانی و احمدی نژاد و بقیه دست اندرکاران جمهوری اسلامی تفاوتی نیست رد کرد. وی یاداور شد که نه اپوزیسیون خارج کشور توانسته است الترناتیو معتبری دربرابر جمهوری اسلامی بوجود آورد و نه تکیه به قدرت های خارجی برای سرنگونی حکومت بخردانه و قابل دفاع است. عزیزی به درستی گفت که اپوزیسیون خارج کشور ارتباط خود را با مردم و جامعه ایران و واقعیات آن از دست داده و توان تاثیرگذاری بر سیر حوادث و رویدادها را ندارد. به همین دلیل وی خواهان در پیش گرفتن سیاست هایی شد که برای اپوزیسیون امکان دخالت و تاثیرگذاری و همراهی با مردم را فراهم کند و مردم را به مشارکت بیشتر در تعیین سرنوشت خود تشویق کند.
سخنان خالد عزیزی هر چند احتمالا مشتی طعنه و ناسزا و برچسب را نثار او خواهد کرد ولی ادامه زمزمه ها و تحلیل های نوینی است که از چندی پیش در بخشی از اپوزیسیون مبارزه جو و فعال خارج کشور بجد مطرح شده است. به همان شکل که برای بخشی از اپوزیسیون منفعل و بی خاصیت برون مرزی در همچنان بر روی همان پاشنه اوهام و خیالات راجع به سرنگونی و براندازی و طرد و برکناری می چرخد و می خواهند با این جمله پردازی ها برکنار ماندن خود از مبارزه واقعی در داخل ایران را که دیگر بر همه و بر خود آنها اشکار شده توجیه کنند. به همان شکل هم برعکس برای بخشی از اپوزیسیون که به اثرگذاری بیش از جمله پردازی فکر می کند و به حرکت در کنار و همراه مردم می اندیشد و از پیروزی حسن روحانی و حضور مردم در صحنه سیاسی و تلاش آنان برای ایجاد تغییر نه ناراحت که خشنود است، امروز مسئله بازنگری عمیق در سیاست های گذشته به شکلی جدی مطرح است. سخنان خالد عزیزی نمونه ای از این گرایش است که یا در گذشته نظراتش شنیده نمی شد و یا امروز به نگاهی تازه دست یافته است. مشابه این دیدگاه ها درون اتحاد جمهوریخواهان، فداییان خلق، نیروهای ملی خارج کشور نیز به شکلی جدی مطرح است و می رود که عرصه را بر منفعلان و سرنگونی طلبان خیالی تنگ کند.
راه توده البته 22 سال است که راه خود را از این اپوزیسیون خارج کشور جدا کرده و از این بابت هم ناسزاهای بسیار شنیده و اتهامات زیادی را تحمل کرده و بی اعتنایی های بسیار دیده است. و طبعا خشنود است که این مشی در حال پیشروی و اثرگذاری است، بویژه در میان احزاب کُرد که سابقه مبارزاتی طولانی در کشور ما دارند و برخی نیروهای راست در داخل کشور و قدرت های جهانی ... ادامه

-----------------------------------------------------------------------------------

مصاحبه را ببینید!

سخنان متفاوت

از دهان رهبر

حزب دمکرات کردستان

----------------------------------------------------------------------------------------

کردهای ترکیه
عقب نشینی دولت اردوغان
 را کافی نمی دانند
آذرفریتاش
(با استفاده از مطالب روزنامه اومانیته)

---------------------------------------------------------------------------------

گام های بلند

در راه اتحاد دوباره

جمهوری های اتحاد شوروی

پاول سویریدوف - سویتسکایا راسیا

ترجمه آزاده اسفندیاری

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است