حزب ما با تجربه دهه 30
به انقلاب 57 ورود کرد!

گفتگو با محمدعلی عموئی که در ادامه میخوانید، ظاهرا در سال 1392 و پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران انجام شده، تاکنون در چند نشریه و فیسبوک کم مخاطب منتشر شده است و ما با انگیزه افزودن بر شمار خوانندگان این مصاحبه آن را منتشر می کنیم. نام مصاحبه کننده اعلام نشده و متن زیر را از فیسبوکی گرفته ایم که عکس عموئی را با دو دیدار کننده اش نشان میدهد، اما بعید است که آنها گفتگو کننده باشند. متاسفانه کارهای غیر دقیق و هیجانی و احساساتی روی فیسبوک مجال این نوع دقت ها برای رفع ابهامات به برخی ها نمیدهد.
ما اصلاً نگفتیم در خط امام هستیم. خط امام جنبه‌های متفاوتی دارد، ما خط مردمی و ضدامپریالیستی امام را قبول داشتیم. یکی از نکاتی که بدفهمی نسبت به آن حتی در حزب خودمان پیش آمد همین "خط امام" و عدم تمییز آن با خط مردمی و ضدامپریالیستی امام بود.
سرکوب مکرر حزب تودهٔ ایران گرچه تداوم فعالیت ملموس را دشوار، بلکه ناممکن کرده است، اما وجود طبقهٔ کارگر، عینیت ستم و مبارزهٔ طبقاتی زحمتکشان، به‌ رغم همه محدودیت‌ها، نشان می‌دهد که هرگاه فضای سرکوب اندکی فروکش کند مبارزهٔ گستردهٔ تشکیلاتی خواهیم بود.

راه توده

شماره 491  پنجشنبه 9 بهمن ماه 1393 

غلامرضا خاضعی

آصف رزم دیده

ابوتراب باقرزاده

مریم فیروز


همسوئی منافع

سرداران سپاه

با محافل هیات

حاکمه امریکا

-----------------------------------

تقسیم فریبکارانه

کودکان کشور

به نخبه و کم هوش

تیزهوش و بی هوش

-------------------------------

فریب افکار عمومی

رسالت همیشگی

رسانه های

سرمایه داری است

--------------------------------

شعبان جعفری قسمت 6
نقش آفرینی

 اوباش درکنار

روحانیت و شاه

 در این بخش از خاطرات شعبان جعفری، او درباره دو حادثه مهم صحبت می کند. یکی صحنه سازی شاه بعنوان خروج از کشور و نقش آیت الله کاشانی برای به میدان کشیدن شعبان و حمله به خانه مصدق و دیگری قتل سرتیپ افشار طوس رئیس شهربانی مصدق. تمام افسرانی که او در بخش ربودن و قتل افشار طوس اسم می برد بعد از کودتا به درجات بالای نظامی و پست های فرماندهی و یا مقام های نان و آبداری مانند رئیس خالصه جات پهلوی در گرگان (تیمسار مزینی) رسیدند. در حاشیه این دو بخش او از خاطراتش از فدائیان اسلام هم می گوید که بسیار خواندنی است.

----------------------

روز شمار تاریخ ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

شاه با چشمبند

به لب بام بلند

سقوط رسید!

------------------------------------

خاطرات سایه

(پیر پرنیان اندیش)

قهر کیوان

آشتی سایه!

--------------------------

دست های پنهان پشت حوادث

تروریستی برای مردم رو شده اند؟

روزنامه ساویتسکایا راسیا

ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------------------------

سرمقاله راه توده 491

درس های انتخابات یونان

برای مردم و حکومت ایران

بخشی از سرمقاله این شماره راه توده که مشروح آن را خواهید خواند:

در باره نتیجه انتخابات یونان آنچه برای کشور ما عبرت انگیز است آنست که در شرایطی که در خود اروپا مردم این کشورها حاضر به تحمل یوغ صندوق بین‌المللی پول و اجرای برنامه ها و خواست های آن نیستند و حتی احزاب راست کشوری مانند یونان نیز از این برنامه ها دفاع نمی کنند، در ایران سپاه پاسداران و مقامات حکومتی برنامه های  بانک جهانی و صندوق پول را که در واقع شعبه اقتصادی سازمان نظامی "ناتو" هستند به آیه قران تبدیل کرده و مانند کاغذ زر بر چشم می گذارند. برنامه هایی که البته اجرای ان به حاکمیت سپاه بر اقتصاد کشور انجامیده و فضای اقتصادی و سیاسی کشور ما را زیر نفوذ باندهای نامعلوم و مافیایی قرار داده است و طبیعی است مدافع آن باشند.

از اینرو مبارزه مردم یونان علیه صندوق پول و نهادهای اروپایی مشابه آن، با مبارزه مردم ایران برعلیه حاکمیت سپاه بر اقتصاد و سیاست کشور در پیوند است. این مبارزه می تواند شرایط ذهنی لازم برای لغو خصوصی سازی صنایعی که به سپاه واگذار شده و همچنین ملی کردن دوباره بانک های  وابسته به سپاه و خارج کردن اسکله های  غیرقانونی از دست آنان را فراهم و از اینطریق با سلب تسلط اقتصادی سپاه، برنامه کسب حاکمیت سیاسی آن را نیز دچار اخلال کند. پیگیری مبارزه مردم یونان و همبستگی با آنان از مبارزه روزمره مردم ما برای استقلال و دموکراسی و عدالت اجتماعی جدا نیست .... ادامه

--------------------------------------------

شاه در سال 55:

تمرکز قدرت در دست من

خواست مردم ایران است!

--------------------------------------------

شعله های جنگ مذهبی از افریقا

به اروپا و خاورمیانه می رسد

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------------------------------

آنچه را رسانه های سرمایه داری

درباره یونان هرگز نگفتند!

یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی

--------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

---------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است