روزشمار تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 بخش 55

امینی می توانست سلطنت

را نجات بدهد اما شاه نگذاشت!

مرور رویدادهای  ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 رسیده است به سال مهم 1339- 1340. سالی که دمکرات های امریکا و شخص جان اف کندی رئیس جمهور امریکا از بیم انفجار انقلابی در ایران، شاه را زیر فشار گذاشتند تا تن به سلطنت بدهد و دست از حکومت کردن بردارد. فساد سیاسی و اقتصادی طی 8 سال پس از کودتای 28 مرداد به اوج رسیده بود و امریکا از سرانجام  این فساد که سکاندار آن دربار شاه بود وحشت کرده بود. رویدادهای این سال آنقدر مهم هست که ما تفسیر آن را بصورت مقاله ای مستقل در همین شماره راه توده منتشر کرده ایم.

 

راه توده

شماره 678 پنجشنبه 4 بهمن ماه 1397

صابر محمد  زاده

آصف رزم دیده


-شاه قدرت طلب

آخرین فرصت

برای اصلاحات

را از دست داد!

-----------------------------

در انتظار
کدام فتنه
در سال آینده
باید بود؟

-----------------------------

جنگ طلبان

و صلح خواهان

درجهان امروز

-----------------------------

مارکسیسم و شرق - 10

نقد کم نظیر

احسان طبری

از تاریخنگاری مارکسیستی

-----------------------------

صهیونیسم یهودی

صهیونیسم مسیحی

نوام چامسکی

-----------------------------

زمین زیر پای

دولت روسیه

می لرزد!

ساویتسکایا راسیا

ترجمه - آزاده اسفندیاری

-----------------------------

پرسه های

امریکائی

در خاورمیانه

"نیکولای بابکین"

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه از روسی - کیوان خسروی

-----------------------------

سرمقاله 678

با کدام نیروها می توان

جبهه "نجات ایران" تشکیل داد؟

ایران ما روزبروز در بحران هایی جدی تر و عمیق تر فرو می رود. مجموعه ای از تحریم ها و فشارهای خارجی و حتی خطر جنگ همراه شده با تسلط مافیا و قدرت های مالی و تجاری و رانتی و بانکی بر زندگی مردم که موقعیت کشور ما را در عرصه داخلی و جهانی بیشتر از همیشه آسیب پذیر و شکننده کرده است. طبیعی است همه نیروهای میهندوست، اعم از مذهبی، ملی، چپ و از جمله هواداران حزب توده ایران نیز از این اوضاع نگرانند و نسبت به آینده کشور احساس خطر می کنند. بحث امروز نه بر سر سلطنت طلبی است، نه جمهوری خواهی، نه دموکراسی خواهی. بحث بر سر آن نیروهایی است که درکی مشترک برای گذار از این مرحله را دارند. در این شرایط منطقی ترین کار آن است که خواست های مردم را تشخیص داد و عمده ترین آنها را برای این مرحله تدوین کرد و دید از درون حکومت چه نیروهایی، خواه و ناخواه، برای تحولات به مردم می پیوندند. یعنی شکافی را که اکنون در حکومت هست فقط بیان نکنیم بلکه بگوئیم و با صدای بلند اعلام کنیم که این شکاف باید در جهت خواست های مردم تعمیق شود. ضعف بزرگ اصلاح طلبان که موجب تضعیف و پراکندگی آنان شده است همین است که قادر به تشخیص و بیان خواست مردم نیستند و در نتیجه نمی توانند در جهت تعمیق و سمت و سو دادن به شکاف های درون حکومت عمل کنند. آنها وحشت دارند و نمیخواهند بگویند باید خصوصی سازی ها متوقف شود. نمی خواهند و نمی گویند بازرگانی خارجی باید تحت نظارت دولت قرار گیرد. نمی گویند از دولت الکترونیکی باید حمایت شود، دست تجار و رانت خوارها کوتاه شود و مطالباتی مشابه آن که هم بیان خواست مردم است و هم مردم آنها را خوب متوجه می شوند.

یک نتیجه این ناتوانی در آن است که چون مردم بیان خواست های خود را از زبان اصلاح طلبان نمی شوند بدین نتیجه می رسند که همه این اختلاف ها بر سر قدرت و جانشینی یکی بجای دیگریست. نتیجه بسیار منفی دیگر برآمده از ناتوانی در بیان خواست های مردم و ارئه راهی برای تامین آنها آن می شود که جامعه، ناتوان از ترسیم چشم اندازی برای آینده، بسرعت به عقب می رود و طرفدار گذشته پیش از انقلاب می شود. وقتی خواست ها و مطالبات مردم دیده و شنیده نمی شود، وقتی مبارزه و نیروی آنها دست کم گرفته می شود، وقتی به بازتاب و پیامدهای این مبارزه درون حکومت توجه و بهای لازم داده نمی شود، جامعه در انصورت، ناامید از خود، ناامید از وجود گوش شنوایی برای خواست های خود، به امید قدرت هایی خارج از مرزها نیز می نشیند یا به توان اثرگذاری نیروهای سیاسی موهوم دل می بندد. در اینجاست که راهی جز تدوین و بیان خواست های مردم برای تغییر، ایجاد امید با نشان دادن بازتاب آن در حکومت و کوشش برای جمع کردن همه نیروهای در حول این خواست ها وجود ندارد.... ادامه  

-------------------------------------------------------------------------------------

یک "حاج آقا رضا" نیست که زیر گوش

علی خامنه ای پایان کار را بگوید؟

-------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است