از خواب تا بیداری
زردشت اعتماد زاده
 

 "از خواب تا بیداری" حاصل مکاتبه زردشت اعتماد زاده (پسر به آذین) با پدر است. به همین دلیل شاید بتوان گفت که این کتاب، نوشته مشترک آنهاست. ماجرا، همانگونه که می خوانید و متوجه می شوید، به سال های پیش از انقلاب 57 و اوج جنگ سرد، نفوذ مائوئیسم، کارهای چریکی و در نهایت، "شوروی ستیزی" باز می گردد. همان کشوری که اولترا چپ ها خواهان نبودش در عرصه جهانی بودند، زیرا آن را "روزیونیست" و حتی "امپریالیسم سرخ" می خواندند و نمی دانستند نبود آن در عرصه جهانی چه فاجعه ایست. این فشارهای سنگین تبلیغاتی، پیش از اینکه یاری رسان اصلاحات در اتحاد شوروی و شکوفائی سوسیالیسم شود، وزنه نیروهای بی اعتناء به ضرورت تحولات را در اتحاد شوروی وقت تقویت کرد و فرصت های بزرگ را از کف برد. فرصت هائی که اگر از آن، بموقع استفاده شده بود، ای بسا به آن فاجعه ای ختم نمی شد که شد و پل پیروزی بر اتحاد شوروی را امثال گورباچف و یلتسین برپا نمی ساختند.
کتاب "از خواب تا بیداری" به این سال ها، که از دهه 1960 خود را به 1970 نیز رساند باز می گردد و مسائلی در آن مطرح شده که تردید نداریم به اندیشه دو گروه کمک می کند.
نخست جنبش نوین و عاصی چپ در داخل کشور که پیوسته باید نگران کم اطلاعاتی آن از تاریخ معاصر و به بیراهه کشیده شدن آن بود و محافلی از مهاجرین سیاسی – بویژه فرزندان این مهاجرین- و نسلی که برای تحصیل به خارج از کشور آمده است.
این مجموعه، باندازه کافی انگیزه ای پرقدرت برای باز انتشار کتاب "از خواب تا بیداری" بوده است. اینکه بخش اول را با مقدمه زردشت اعتماد زاده بخوانید که جا به جا بخش هائی از نامه پدر زنده یاد (به آذین) را چاشنی آن کرده است.
 

    بازگشت

- برای آیندگان، آن شعله را که از دست ما گرفته اید روشن نگهدارید

- روش های شاهنشاهی گام به گام در ج.ا

- جز این جان شیفته هیچکس نمی توانست جان شیفته را ترجمه کند

- به آذین: این مملکت و این مردم برای من همه چیز است!

- رژیم می خواهد ما را در بیم و امید نگهدارد!

- ژان کریستف را بخوان "زمین نوآباد" جمع شد

- کمونیست کارگری ها بخوانند، شاید آموختند!

- پیاده نظام سرخ در جنگ سرد علیه اتحاد شوروی!

- پدرسوخته! ویرانی اتمی میدانی چیست که دم از جنگ می زنی؟

- دوران تلخ چپ روی در ستیز با شوروی

- شور جوانی، هیجان های ناگزیر گام های اول سیاسی

ـ ورود به آلمان از خاک ریزهای مهم جنگ سرد و چپ روی

 

                                                                                                      بازگشت