نقش 3 شخصیت
در انقلاب 57
خمینی- بازرگان- کیانوری
ن. کیانی
 

آنچه را تاریخ قضاوت خواهد کرد، آنست که انقلاب 1357 سه چهره برجسته و تاثیر گذار در جهت سمت گیری آن داشت: آیت الله خمینی، مهدی بازرگان و نورالدین کیانوری.
بعبارت دقیق تر، دوران تدارک جنبش انقلابی در ایران، سه چهره بزرگ درون خود پرورش داد که این سه بطور کامل مهر و نشان این انقلاب را بر خود داشتند و مهر و نشان خود را بر انقلاب نیز زدند. در واقع جنبش انقلابی مردم ایران به این سه تن اجازه داد که ظرفیت های پنهان و توان رهبری سیاسی و قدرت اقناعی خود را آشکار سازند. بدون وجود چنین جنبشی، این سه چهره و توانایی هایشان عمیقا ناشناخته باقی می ماند.
اهمیت این سه چهره و نقش تاریخی آنان در اینجاست كه هر سه آنان به شیوه خاص خود، در چارچوب تاریخی ویژه خویش، بنوعی اندیشمندان و چاره اندیشان تجربه تلخ انقلاب مشروطه و برآمد دیکتاتوری رضاخانی و سپس محمدرضا شاهی بودند. از اینرو برای درك دقیق جایگاه تاریخی این سه چهره باید به دورتر، به دوران تدارك انقلاب مشروطه رفت.
 

    بازگشت

 

 

 

ـ تاثیرات فروپاشی اتحاد شوروی بر آرایش سیاسی- اقتصادی در ایران

ـ تکامل و تغییر مواضع 20 ساله حاکمیت و اپوزیسیون ج. اسلامی

ـ جبهه بندی ها پس ازمرحله اول پیروزی انقلاب

ـ با یورش به ضد انقلاب نفوذی یورش به حزب جبران می شد ! 

ـ حزب در تهاجم به ارتجاع برای دفاع ازانقلاب تعلل کرد!

ـ چهره 20 ساله جمهوری اسلامی در غیاب 3 چهره انقلاب 57

ـ پرچمی که بازرگان زمین گذاشت، علی خامنه ای به اهتزار درآورد!

ـ عبور ج. اسلامی از دو خط برای رسیدن به ماهیت "خط بازرگان"

ـ دفاع از انقلاب 57، بحث دیروز نیست، بحث امروز و فرداست

ـ انقلاب مقدم بر اسلام یا اسلام مقدم بر انقلاب؟

ـ بازرگان و بختیار دو نماینده بورژوازی لیبرال ایران، اولی با آینده ماند، دومی در گذشته مُرد!

ـ سنگ درشت انقلاب 57 بر پای لنگ جبهه ملی 

ـ چند برگ "خط امام" در برابر 21 جلد صحیفه نور

ـ نقش چپ روها و اتجاع مذهبی در سال های پس از انقلاب 57

ـ اتحاد نانوشته، اما آشکاری که سرنوشت انقلاب در گرو آن بود

ـ رضا شاه با روحانیت مخالف نبود بلکه با روحانیت مترقی مخالف بود 

ـ تئوری "تشیع اتمی" جانشین ایدئولوژی بحران زده حکومت

ـ آشتی روشنفکران و روحانیون، آنچه خمینی رشته بود علی خامنه ای پنبه کرد

ـ خدمت تاریخی کیانوری نجات "چپ" از تقابل با انقلاب 57

ـ مهندس بازرگان او را با انقلاب باید سنجید نه با عملکردهای جمهوری اسلامی

ـ خطاهای خمینی و توده های مردم مشترک است و آنها را یکجا باید دید

ـ اتحاد روشنفکران و روحانیون استراتژی انقلابی خمینی بود!

ـ نقش 3 شخصیت در انقلاب 57 (خمینی- بازرگان- کیانوری)

 

 

                                                                                                      بازگشت