آغاز انتشار کتاب
امپریالیسم
بالاترین مرحله سرمایه داری
محمدپورهرمزان
 

راه توده با همت دوستانی که کتاب"امپریالیسم – بالاترین مرحلـــه سرمایـه داری" را با دقت روی کامپیوتر تایپ کرده و برای انتشار ارسال داشته اند، از این شماره، این اثر را مانند برخی دیگر از آثاری که تاکنون در راه توده منتشر شده، تقسیم بندی کرده و منتشر می کند. این کتاب را زنده یاد محمد پورهرمزان عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و مسئول شعبه انتشارات حزب در سالهای پس از پیروزی انقلاب و بازگشت رهبری به میهن ترجمه کرده است. دراین شماره مقدمه های مترجم و مولف را می خوانید و از شماره آینده، متن تقسیم بندی شده کتاب را بصورت مسلسل مطالعه خواهید کرد. امیدواریم کسانی که امکان تکثیر این کتاب را بصورت چاپ سفید و یا زیراکسی در ایران دارند، آن را تکثیر کرده و دراختیار علاقمندان و بویژه نسل جدید و تازه به میدان آمده چپ ایران قرار دهند.
هیات تحریریه راه توده

ولادیمیرایلیچ لنین
سال 1917
فهرست :
توضیح
مقدمه مترجم
پیشگفتار برای ترجمه فرانسه و آلمانی:
1- تراکم تولید و انحصارها
2- بانکها و نقش جدید آنها
3- سرمایه مالی و الیگارشی مالی
4- صدور سرمایه
5- تقسیم جهان میان گروهبندیهای سرمایه داران
6- تقسیم جهان میان گروهبندیهای سرمایه داران
7-تقسیم جهان میان دول بزرگ
8- طفیلی گری و پوسیدگی سرمایه داری
9- انتقاد از امپریالیسم
10- جای امپریالیسم در پویه تاریخ

توضیــح
ــــــــــ
ترجمه جدید کتاب لنین :"امپریالیسم – بالاترین مرحله سرمایه داری"، از روی متن اصلی در پنجمین چاپ روسی "مجموعه کامل آثار لنین"، انجام گرفته است.
حواشی متعلق به مولف که با نشانه■ مشخص است، ذیل صفحات می آید و حواشی متعلق به مترجم سوای چند حاشیه که دارای نشانه* و مختوم به حرف "م" یا "مترجم" است، بقیه در پایان کتاب به چاپ رسیده است.
در مقدمه کتاب شرح کوتاهی در باره احکام و نتیجه گیریهای عمده لنین بیان شده است تا فهم ودرک آن برای خواننده ای که تازه به مطالعه این آفریده دورانساز اندیشه لنین می پردازد، آسانتر باشد.

 

    بازگشت

ـ بحران اقتصادی امروز در آمریکا هیچ تعجبی ندارد!  

ـ طفیلی گری از خصائص امپریالیسم 

ـ اقتصاد و سیاست، دو دست از بدن واحد سرمایه داری اند

ـ در جستجوی ورود سرمایه داری به مرحله امپریالیسم نباید بود!

ـ مرحله جدید رشد سرمایه داری با پیوند سرمایه مالی  

ـ بحران سرمایه داری ریشه ها و پیوندها 

ـ دو مشخصه سرمایه داری قدیم و جدید

ـ سرمایه دختر و نوه، در چنگ سرمایه مادر

ـ اتحاد بانک ها برای غارت در نظام سرمایه داری

ـ رابطه بانک و بورس در دوران امپریالیسم

ـ تراکم بانکها شناسنامه امپریالیسم 

ـ جبهه واحد کارتل ها در برابر غریبه ها

ـ کارتل و تراست دالان عبورسرمایه داری به مرحله امپریالیسم

ـ پیشگفتار

ـ مقدمه مترجم

 

 

                                                                                                      بازگشت