راه توده

شماره 239     دوشنبه 27 مهر ماه 1388

ستوان یکم افراخته

سرگرد عطارد

سرهنگ مبشر

سرگرد وزیریان

سرهنگ سبامک

پای چوبین در بحث برنامه "مطالبه محور"
نهادهای مدنی درایران
عمر و سابقه ای یکصد ساله دارند

برخی چنین تصور می‌کنند که نهادهای مدنی و اهمیت آنها همین اواخر کشف شده است و قبلا احزاب سیاسی ایران، یعنی در واقع حزب توده ایران بعنوان تنها حزب سیاسی قدیمی و جدی در ایران به این مسئله توجه نداشته است. در حالیکه فعالیت مدنی و توده‌ای در ایران از دوران فعالیت سوسیال دمکرات‌ها و اجتماعیون عامیون و دیگر گروه‌ها در انقلاب مشروطه بطور آگاهانه آغاز شد و تا فعالیت جمعیت سوسیالیست‌ها و حزب کمونیست ایران و سپس حزب توده ایران ادامه پیدا کرده است.

مرتضی کیوان


وقتی فرصت اصلاحات از کف می رود
پائیز فروپاشی
یادداشت های روزانه
آخرین رهبر
آلمان دمکراتیک

--------------------

انتخابات پر تقلب در روسیه

--------------------

نخستین آمار

رسمی قربانیان

 اشغال عراق

--------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

 

سالهای غفلت مردم
و هوشیاری غارتگران

 11 مهرماه 1361

--------------------

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی
کارگری و کمونیستی

سابقه طولانی
گنده گوئی های
محافل خارج نشین

ف.م.جوانشیر

--------------------

انتشار

شعارهای جنبش سبز
باید بتواند تا اعماق جامعه نفوذ کند

دفاع از قانون اساسی، امروز از محوری ترین شعارهای جنبش خواهان تحولات در ایران است که به دلیل به کار گرفتن رنگ سبز، به جنبش سبز مشهور شده است. این نام از زمانی مشخصه این جنبش شد که محمد خاتمی که خود نیز سید است، شالی به رنگ سبزی را که در صدر اسلام سر بند و یا عمامه محمد و علی و حسین و ... بوده به سید حسین موسوی تقدیم کرد و آن را در یکی از همایش های انتخاباتی به گردن وی آویخت. ظاهرا و براساس شنیده ها، موسوی هم از جانب پدر و هم از جانب مادر "سید" است. در آذربایجان به افراد سید، بعنوان نواده پیغمبر "میر" می گویند و مهندس موسوی را نیز به همین دلیل میر حسین موسوی صدا می کنند.
اما بحث ما نه بر سر شال سبز است و نه درباره ارتباط "میر" با "سید". بحث از پافشاری جنبش کنونی بر اجرای قانون اساسی و سوابق غفلت از این بحث و بی توجهی به دو وجه بسیار مهم و درارتباط با هم در این میان.  ادامه

-------------------------------------------------

سفر و سخنرانی آخرین رهبر آلمان دمکراتیک در مسکو
اگون کرنتس:
بزرگترین فاجعه قرن 20
فاشیسم بود، نه سوسیالیسم
سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه بهروز بکتاشی
 

-------------------------------------------------

سروان نظام الدين مدنی

سروان واعظ قائمی

سروان شهربانی نورالله شفا

اعدام اولین گروه افسران توده ای
شاه بزدل
برای دیدن فیلم اعدام
افسران توده ای
شجاع شده بود!

-------------------------------------------------

پاسخ به پیام های شما
درس هائی که ما
از خواندن پیام های شما می آموزیم

نویسندگان راه توده تافته جدابافته ای نیستند. مثل خود شما هستند. گاه نکته ای را آنها بیشتر می دانند و تجربه اش را دارند و گاه شما نکاتی را تذکر می دهید و یا اطلاع میدهید که ما از آنها می آموزیم. این یک ارتباط دو طرفه است و تمام خوش اقبالی راه توده برای جا باز کردن در میان خوانندگان و بویژه نسل جوان کشور و از آن مهم تر، در میان نسل جوان داخل کشور همین است. چقدر باعث خوشحالی یکایک ما که راه توده را منتشر می کنیم می شود، وقتی دوستی در پیامش از توده ای های پرسابقه به ما سلام می رساند و یا می نویسد که آنها نیز مشی راه توده را تائید می کنند. اگر فرصت باشد، هر هفته صفحه ای را به پیام های شما اختصاص می دهیم، اما باور کنید که این فرصت نیست، گرچه همه پیام ها را با دقت می خوانیم و تلاش می کنیم آنها را جمع کرده و یکبار، مثل این شماره به آن ها پاسخ بدهیم.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است