- نورالدین کیانوری

 

    - محمدعلی عمویی

 

    - مریم فیروز

 

    - احسان طبری

 

    - ف.م. جوانشیر

 

    - سیاوش کسرایی