بازگشت

- تصاویری از زندان اوین و در میان شکنجه گران

 

 

کتاب

مـقاله

شعـر

 

  یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

 

  زبان پارسی این زیبای هزار ساله را بیارائیم

  سرایش میهن

 

 نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در   ایران

 ای ایران! ای فلات مغرور

 

  رستاخیز ارثیه ادبی ما ایران با نبرد علیه جهالت   گستران و خرافه پرستان آغاز می شود

 از میان ریگ ها و الماس ها     

 / ترانه های خوابگونه /

 

  درباره ملت و مسئله ملی

   لعن بر دروغ!

 

  افراشته، نه دستش شکست و نه قلمش

  ای گوی زر . . .

 

  نوشین، خانلری، صبحی، مینوی  

  به حزب (غزل)

 

  دیدارها و گفتگوهای من با صادق هدایت

  این جنبش را پیشوایانی است!    

 

  سرمقاله ای به قلم احسان طبری در "مردم" بهمن ماه 1325

  انسان در میان انسان ها (از گفتار خردمندان)

 

  مرزهای قرمز تفکر و عمل انقلابی با واپسگرایی و خشونت طلبی

  آن جاودان

 

  پل پت های مذهبی تئوری پردازان ترور

  امـید

 

  دمکراسی رهایی انسان از رویا تا واقعیت

  درود بر باردباری پی گیران

 

 

   

                                                                                                                                            بازگشت