- جنگ فرصت بزرگ، برای رخنه قشریون مذهبی در قلب حاکمیت

 

- آزادی عمل راست گرایان قشری یورش به آزادی های اجتماعی

 

- شبه فاشیست ها و چماقداران سرانجام علیه بنیانگذاران آن ها وارد عمل خواهند شد!

 

- روشن بینان حاکمیت فرصت مقابله باانحصارطلبان مرتجع را چه زمانی از دست دادند!

 

 

                                                                                                                                                        بازگشت